Actueel / Onderwijs

Leven Lang Ontwikkelen bij Radboud University

01-03-2022 5 minutenStef Smits

Morgens ging in gesprek met Bé Breij, Dean van Radboud Academy en Liesbet Korebrits, Programmadirecteur van Radboud Academy. In dit interview schetsen Bé en Liesbet hun visie op Leven Lang Ontwikkelen, welke successen er zijn behaald en welke uitdagingen er nog in het verschiet liggen. Dit is het achtste interview uit een reeks interviews met onderwijsinstellingen, werkgevers en andere belanghebbenden over Leven Lang Ontwikkelen.

Dit interview maakt deel uit van een serie gesprekken met onderwijsinstellingen en het werkveld over een Leven Lang Ontwikkelen. Hierbij kijken we zowel naar ontwikkelingen voor de komende vijf tot tien jaar als naar de successen en uitdagingen van vandaag.

Sinds 1 maart 2020 zijn de Leven Lang Ontwikkelen activiteiten van de Radboud Universiteit ondergebracht in een overkoepelend centrum, Radboud Academy. Bé Breij is Dean en wetenschappelijk boegbeeld van de Academy. Daarnaast is ze vier dagen per week hoogleraar Latijn. Liesbet Korebrits is fulltime programmadirecteur van de Academy. Hiervoor was Liesbet onder andere directeur van Radboud in’to Languages, een van de opleidingscentra van de universiteit gericht op onderwijs voor professionals.

“LLO wordt een van de kerntaken van de universiteit”

Hoe pakt de Radboud Universiteit Leven Lang Ontwikkelen aan?

“Ons uiteindelijke doel is dat Leven Lang Ontwikkelen (LLO) een van de kerntaken wordt van de universiteit naast initieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en impact! Met stevige steun van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit (RU) startten we in 2019 met een klein team aan een onderzoek om de (markt)potentie van LLO te vergroten. We maakten een uitgebreide inventarisatie van de behoeften bij professionals en brachten in kaart wat er al aan postacademisch onderwijs op de campus aangeboden werd.

De conclusie: er is al heel veel in huis. Alle zeven faculteiten van de RU ontwikkelen al veel activiteiten op het gebied van LLO. Zo hebben bijna alle faculteiten al lange tijd een eigen centrum voor postacademisch onderwijs. De inspanningen bij deze facultaire centra hadden echter nog beperkte onderlinge verbinding en voor de buitenwereld was het aanbod minder goed zicht- en vindbaar. De uitkomsten van ons onderzoek leidden tot de oprichting van Radboud Academy. De voornaamste opdracht van de Academy is om al het bij-, na- en herscholingsaanbod van de Radboud Universiteit en het Radboudumc zichtbaar en toegankelijk te maken voor een breed publiek hoger opgeleiden. Daarnaast wil Radboud Academy vanuit concrete leer- en ontwikkelbehoeften uit de samenleving nieuwe interdisciplinaire programma’s ontwikkelen.

De Academy heeft daarbij een duidelijk profiel: LLO maakt een essentieel onderdeel uit van het vergroten van de impactfactor van de universiteit. Wij geloven dat we kennis en inzichten vanuit de faculteiten via LLO-onderwijs in de samenleving brengen. Waarbij we tegelijkertijd ook kennis uit de beroepspraktijk en de samenleving terugbrengen in de universiteit.

De huidige eerste programmafase sluiten we op 1 maart 2022 af. Die fase kenmerkt zich door het uitwerken van drie doelstellingen:

  1. Het inrichten van de Radboud Academy als een centrum voor ontwikkeling van nieuwe en interdisciplinaire programma’s die er anders niet zouden komen;
  2. Het concreet maken van de verbindende taak om te kunnen co-creëren waarbij we de klantvraag en expertise van de RU bij elkaar brengen;
  3. Het organiseren van de paraplufunctie voor alle eenheden op de campus die zich met postacademisch onderwijs bezig houden, vanuit dat perspectief richten we de juiste randvoorwaarden in voor LLO. Denk hierbij aan ondersteunend onderwijsbeleid (zoals deelname aan de pilot microcredentials en de STAP-subsidie) en faciliteiten zoals klant- en onderwijssystemen.

De aanstaande tweede fase is gericht op het doorontwikkelen van bovengenoemde concepten die zijn neergezet. De Radboud Academy werkt als netwerkorganisatie nadrukkelijk samen met de faculteiten en ondersteunende diensten en divisies. Iedere faculteit heeft nu een stevige afvaardiging in de Academy en we organiseren ons werk met een bescheiden team van tien medewerkers waaronder een aantal onderwijsontwikkelaars, marketing en communicatie specialisten, een bureaucoördinator en een business developer.”

‘Collega’s zijn nog niet gewend faculteit overstijgend LLO-onderwijs te ontwikkelen”

Hoe is de interne samenwerking en samenhang?

“Het College van Bestuur van de Radboud Universiteit toont lef door de LLO-groei te faciliteren! Dit zorgt voor een steeds breder gedragen enthousiasme en motivatie binnen en buiten de RU. De faculteiten waarderen de samenwerking. De Academy ontwikkelt zelf ook, voornamelijk interdisciplinair onderwijs. Een van de grote uitdagingen is de beschikbaarheid van docenten. Collega’s van de RU vinden het inspirerend om bij te dragen aan onderwijs voor professionals, maar ze hebben er regelmatig de tijd niet voor. De beschikbaarheid van docenten hangt samen met de landelijke discussie over het verdienmodel voor LLO-onderwijs. Alle universiteiten en hogescholen staan overigens vanwege de privaat publieke discussie voor dezelfde uitdaging en het is te hopen dat daar binnen afzienbare termijn oplossingen voor komen.”

Wat maakt dat het LLO-aanbod van de Radboud Universiteit van een andere orde is dan regulier (bachelor en master) onderwijs?

“We zijn er natuurlijk niet op uit de ene kerntaak ondergeschikt te maken aan de andere. We verwachten dat regulier onderwijs en LLO steeds meer naar elkaar toe zullen groeien. De behoefte aan flexibilisering van het onderwijs wordt steeds groter: werkend leren en studerend werken zullen meer in elkaar gaan overlopen. Vooral de doelgroepen zijn nog verschillend, maar ook die komen elkaar in toenemende mate tegen. Zo heeft de Academy thematische cursusreeksen opgezet voor wat wij ‘The Curious’ noemen, vanuit één thema met verschillende interdisciplinaire invalshoeken. Deze programma’s blijken tegelijk professionals, breed geïnteresseerden en reguliere studenten aan te trekken. De professional is steeds meer op zoek naar korte modulair opgezette onderwijstrajecten en blijkt volgens ons onderzoek minder diplomagericht dan algemeen wordt gedacht.”

“Bij werkgevers is het stimuleren van een goede leercultuur in hun organisaties nog niet altijd vanzelfsprekend.”

Hoe organiseren jullie de samenwerking met de regio en het werkveld?

“De Human Capital Agenda krijgt veel aandacht, mede onder invloed van de krapte op de arbeidsmarkt. Tegelijk zie je dat in Nederland bij werkgevers de cultuur van vanzelfsprekendheid van LLO nog sterk in ontwikkeling is. De werkgever biedt medewerkers vaak nog weinig ruimte voor het doorleren, en het duiden van de leer- en ontwikkelbehoefte wordt soms als lastig ervaren. Voor werknemers is de meerwaarde van LLO niet altijd duidelijk. Door onderlinge dialoog maakt de Academy met het werkveld de vraagarticulatie concreet. De Academy heeft een stevig netwerk bijvoorbeeld bij de regionale The Economic Board, de gemeente Nijmegen, de provincie en andere initiatieven zoals de Groene Metropoolregio.”

Kun je een voorbeeld geven van een ontwikkeling waar je trots op bent?

“We zijn trots op een pilotproject voortkomend uit behoeftenonderzoek in de regio. Er bleek dat veel net afgestudeerde academici adaptieve vaardigheden voor het werkende leven missen. Hiervoor hebben we een programma samen met alle faculteiten opgezet: het Young Professional Programme. Dat was zo’n succes dat een vergelijkbare vraag nog verder concreet is gemaakt door een aantal gemeenten in de regio. Zij wilden een programma voor professional skills voor jonge medewerkers speciaal op het gebied van ruimtelijke ordening.”

“Over tien jaar is doorleren gewoon onderdeel van het werkende leven.”

Hoe ziet Leven Lang Ontwikkelen er over tien jaar uit?

“De Radboud Universiteit heeft als brede universiteit enorm veel potentie, die Radboud Academy als verbindende schakel graag benut en vol trots aan de buitenwereld laat zien!

Het zou heel mooi zijn als we over tien jaar één huis zouden vormen aan onze universiteit waar doorlopende leerlijnen vanzelfsprekend zijn en we een heel natuurlijke uitwisseling zien tussen wetenschap, intrinsiek gemotiveerde LLO-studenten en werkgevers.

De vooruitzichten zijn veelbelovend. De landelijke LLO-beweging groeit enorm en er is nu ook een minister die LLO expliciet in zijn portefeuille heeft. LLO is een kansrijk en veelomvattend werkveld. De komende jaren zullen zich kenmerken door het maken van keuzes en het aanbrengen van focus.

Het onderwijs dat bij Radboud Academy ontwikkeld en verzorgd wordt voor professionals gaat uit van de waarden: betekenisvol, verbindend, persoonsgericht en toonaangevend, geheel in lijn met de missie en visie van de RU.”

Van gedachten wisselen?

In deze interviewreeks gaan we met onderwijsinstellingen en het werkveld in gesprek over het thema Leven Lang Ontwikkelen. Wil je van gedachten wisselen over dit onderwerp of neem je graag deel aan deze interviewreeks? Neem dan contact op met Koen Janmaat, Marjet de Vries of Stef Smits.

Koen Janmaat

Janmaat@morgens.nl

Send an E-mail

Marjet de Vries

devries@morgens.nl

Send an E-mail

Stef Smits

smits@morgens.nl

Send an E-mail

Meer over Leven Lang ontwikkelen

Dit interview maakt deel uit van een serie gesprekken met onderwijsinstellingen en het werkveld over een Leven Lang Ontwikkelen. Hierbij kijken we zowel naar ontwikkelingen voor de komende vijf tot tien jaar als naar de successen en uitdagingen van vandaag. De andere interviews uit de reeks lees je hier:

Meer lezen?

Lees meer over Leven Lang ontwikkelen.

Bekijk alle artikelen
Interview

Leven Lang Ontwikkelen bij ROC TOP

14-12-2021 4 minuten
Lees meer
Interview

Leven Lang Ontwikkelen is over 10 jaar een gemeengoed

20-05-2021 7 minuten
Lees meer
Interview

Een Leven Lang Ontwikkelen bij mboRijnland

01-05-2020 3 minuten
Lees meer
Artikel

Oplossingen voor een Leven Lang Ontwikkelen onderwijs

23-06-2020 2 minuten
Lees meer
Interview

Over 10 jaar bewandelt iedere student een persoonlijk leerpad

14-07-2021 7 minuten
Lees meer
Interview

In de toekomst stelt een medewerker een diploma samen uit behaalde praktijkbewijzen

11-08-2021 4 minuten
Lees meer
Interview

Centraal bundelen deeltijdonderwijs biedt geweldige mogelijkheden

28-10-2021 5 minuten
Lees meer
Interview

Diplomadenken in zekere zin achterhaald, maar toch ook niet helemaal

04-08-2021 7 minuten
Lees meer