Actueel / Onderwijs

Leven Lang Ontwikkelen bij ROC TOP

14-12-2021 4 minutenKoen Janmaat

Morgens ging in gesprek met Justin Schild, programmanager en projectleider onderwijsvernieuwing bij ROC TOP. In dit interview schetst Justin zijn visie op Leven Lang Ontwikkelen, welke successen er zijn behaald en welke uitdagingen er nog in het verschiet liggen.

Dit interview maakt deel uit van een serie gesprekken met onderwijsinstellingen en het werkveld over een Leven Lang Ontwikkelen. Hierbij kijken we zowel naar ontwikkelingen voor de komende vijf tot tien jaar als naar de successen en uitdagingen van vandaag.

Justin Schild is sinds 2007 werkzaam bij ROC TOP. Hij heeft jarenlange onderwijservaring als projectleider, locatiemanager en sinds enkele jaren als trekker van het co-creatie programma met focus op de thema’s hospitality en events. ROC TOP is een kleinschalig ROC met vier locaties in Amsterdam dat vanuit het begrip ‘kleinscholig’ invulling geeft aan herkenning en erkenning van studenten.

We bieden het onderwijs aan dichtbij de omgeving waar de vraag vanuit de praktijk komt

Hoe pakt ROC TOP Leven Lang Ontwikkelen (LLO) aan?

“In 2018 is bij ROC TOP de onderwijsvisie in gang gezet waarbij de praktijk leidend is voor het onderwijs. In de transitie zijn de onderwijsinspanningen van de vier vestigingen thematisch samengebracht, bijvoorbeeld rondom de economische opleidingen (onder andere hospitality en events). Er wordt gewerkt vanuit het uitgangspunt dat je onderwijs aanbiedt waar het relevant is, dus zo dicht mogelijk in de buurt van de praktijkvraag. Om de praktijkvragen doorlopend te koppelen aan het onderwijs, is het programma co-creatie opgezet.
Vanuit deze invalshoek zijn we doorlopend in gesprek met het werkveld en de stagebedrijven, en bespreken we wat goed aansluit en wat ontbreekt vanuit de opleidingen. Als we te horen krijgen dat de theorie niet helemaal aansluit bij de praktijk en de lesmethode bijvoorbeeld te leidend is, brengen we het onderwijs en de behoefte vanuit het werkveld samen en maken we in stappen samen de praktijk leidend.”

Hoe heeft de omschakeling van regulier naar LLO-onderwijs plaatsgevonden?

“We zien sinds enige tijd dat het LLO-proces het reguliere onderwijsproces aan het versterken is! Docenten komen door trajecten met bedrijven tot nieuwe inzichten voor het onderwijs. De interactie vindt bijvoorbeeld plaats in een docentstage, met als resultaat dat de opgedane kennis ook weer meegaat in het reguliere onderwijs. Docenten komen mede daardoor tot het inzicht dat ook voor hun onderwijs de praktijk daadwerkelijk leidend is.”

Een van de LLO-uitdagingen is om invulling te geven aan personele branchevervaging

“Vanuit het centrale aanspreekpunt voor bedrijven kunnen we als onderwijsinstelling steeds beter inspelen op de behoefte. Er zijn verschillende bewegingen zichtbaar.

Ten eerste personele branchevervaging: vroeger moest een receptionist alleen de gasten inchecken en tegenwoordig is hij ook sommelier en moet hij een goede kop koffie maken. Dat vraagt om omscholingstrajecten.

Daarnaast zie je enorme personeelstekorten en om medewerkers aan je organisatie of bedrijf te binden is meer salaris niet altijd een mogelijkheid. Ontwikkelingstrajecten zijn een minstens net zo goede manier voor binding als meer salaris.

We zijn als ROC om verschillende redenen voor werkgevers een interessante partij ten opzichte van private aanbieders. Zo kunnen private partijen lang niet altijd diplomeren. En bovendien is een startkwalificatie voor veel jongeren en statushouders belangrijk. Het certificeren op het niveau van een of meerdere werkprocessen, het praktijkleren en ook het aanbieden van keuzedeel-certificaten, zijn recente ontwikkelingen die in de toekomst verder zullen worden uitgebouwd.”

In co-creatie bieden we met het bedrijfsleven hybride onderwijsvormen aan

Hoe geven jullie de samenwerking met het beroepenveld vorm?

“We werken met het bedrijfsleven in hybride vormen samen: bedrijven die de school in komen of de opleiding die vanuit het bedrijf opleidt. Wat bijvoorbeeld heeft geleid tot een hybride leeromgeving, zoals een reisbureau. En tot intensieve samenwerking met het grootste sociaal ontwikkelbedrijf in de regio, Pantar. In sommige gevallen leidt dit ook al tot het ontwikkelen van een nieuwe opleiding, zoals die van circulair medewerker.

De realisatie van een Regionaal Investeringsfonds (RIF) en een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) op het NDSM-terrein heeft een belangrijke bijdrage aan de LLO-beweging geleverd. We ontwikkelen hybride leeromgevingen en een leerlijn op het gebied van circulariteit en duurzaamheid.”

Kun je een voorbeeld geven van een ontwikkeling waar je trots op bent?

“We organiseren carrousels voor werkenden die zich willen bij- of omscholen en nog niet weten of een opleiding in de praktijk bij ze past. Na een korte periode wordt geëvalueerd of ze blijven of dat ze verder kijken bij een andere opleiding. Zo komt er een horeca-carrousel met de gemeente Amsterdam om jeugdwerkeloosheid aan te pakken en een techniek-carrousel in samenwerking met Damen Shiprepair.

Steeds meer bedrijven benaderen ons naar aanleiding van recent succesvol afgeronde kortlopende trajecten, zoals de samenwerking met Implacement en G4S. Daarbij was uitgangspunt het maken van een op maat inhouse-opleiding. En twaalf super gemotiveerde studenten hebben binnen zestien weken een opleiding tot BBL-beveiliger op niveau 2 afgerond. Een belangrijke succesfactor daarbij: de docenten zijn ook erg enthousiast.”

Wat maakt het een succes?

“ROC TOP is een relatief kleine organisatie. We kunnen snel schakelen met de onderwijsteams en we zijn niet bang om het gewoon te gaan doen, met het uitgangspunt van kwaliteit leveren. We realiseren ons dat we met een verkort traject een piekbelasting vragen van ons eigen personeel, van facturering tot inzet van personeel. En de sleutel is om daar voldoende ruimte en tijd voor vrij te maken. Zo zorgen we ook dat er op tijd voldoende mensen van HR en financiën bij het traject aangesloten zijn om het organisatorisch te kunnen regelen. Soms worden ook externen ingehuurd voor een deel van het traject. Vanuit kwaliteitsoogpunt heeft het de voorkeur om in de toekomst steeds meer met eigen mensen te doen.”

LLO studenten en reguliere studenten versterken elkaar en zullen in de toekomst meer samen les volgen

Hoe ziet Leven Lang Ontwikkelen er over tien jaar uit?

“Over tien jaar zal de wet- en regelgeving een stuk flexibeler zijn dan nu. Dat zal er onder andere voor zorgen dat LLO en regulier onderwijs veel meer met elkaar vervlochten raken. Het is goed denkbaar dat groepen LLO en reguliere studenten (deels) samen les volgen, want we zien nu al dat beide groepen elkaar kunnen versterken. In 2030 hebben wij ons onderwijs modulair ingericht. Daarbij is de persoonlijke leerroute het uitgangspunt: studenten zetten stappen op eigen initiatief.

Diploma’s krijgen in de toekomst minder waarde ten opzichte van andere manieren om te laten zien wat je kan. In veel branches zal meer belang worden gehecht aan wat een student aan verdiepende of verbredende modules of certificaten in het portfolio heeft zitten: deze vormen het CV van de student. Onze certificeringstrajecten belonen dan studenten voor wat ze wel kunnen en maken hen nog aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt.”

Van gedachten wisselen?

In deze interviewreeks gaan we met onderwijsinstellingen en het werkveld in gesprek over het thema Leven Lang Ontwikkelen. Wil je van gedachten wisselen over dit onderwerp of neem je graag deel aan deze interviewreeks? Neem dan contact op met Koen Janmaat, Marjet de Vries of Stef Smits.

Koen Janmaat

janmaat@morgens.nl

Send an E-mail

Marjet de Vries

devries@morgens.nl

Send an E-mail

Stef Smits

smits@morgens.nl

Send an E-mail

Meer over Leven Lang ontwikkelen

Dit interview maakt deel uit van een serie gesprekken met onderwijsinstellingen en het werkveld over een Leven Lang Ontwikkelen. Hierbij kijken we zowel naar ontwikkelingen voor de komende vijf tot tien jaar als naar de successen en uitdagingen van vandaag. De andere interviews uit de reeks lees je hier:

Meer lezen?

Lees meer over Leven Lang Ontwikkelen.

Bekijk alle artikelen
Interview

Leven Lang Ontwikkelen is over 10 jaar een gemeengoed

20-05-2021 7 minuten
Lees meer
Interview

Diplomadenken in zekere zin achterhaald, maar toch ook niet helemaal

04-08-2021 7 minuten
Lees meer
Interview

In de toekomst stelt een medewerker een diploma samen uit behaalde praktijkbewijzen

11-08-2021 4 minuten
Lees meer
Interview

Centraal bundelen deeltijdonderwijs biedt geweldige mogelijkheden

28-10-2021 5 minuten
Lees meer