Deze website maakt gebruik van cookies melding sluiten

Netwerksamenwerking

Door het bundelen van krachten maatschappelijke opgaven het hoofd bieden

Krapte op de arbeidsmarkt, de energietransitie, de transformatie in het sociaal domein, juiste zorg op de juiste plek; om de maatschappelijke opgaven van nu het hoofd te bieden zullen organisaties hun krachten moeten bundelen.

Willen samenwerken is één ding, maar het ook echt goed doen, dat is twee. Want hoe organiseer je zo’n samenwerking? Wat kan je van elkaar verwachten en hoe zit iedereen in de wedstrijd? En welke afspraken maak je met elkaar? 

Morgens helpt overheden, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven bij het starten, uitvoeren en verbeteren van het samenwerkingsverband.

Onze aanpak in de begeleiding van netwerksamenwerking

1. Het starten van de samenwerking

We beginnen bij het starten van de samenwerking. Daar hebben wij verschillende succesfactoren voor:  

  • We zoomen in op het ‘waarom’ van de samenwerking. De visie moet krachtig en verbindend zijn en richting geven. Het is belangrijk dat alle samenwerkingspartners op één lijn zitten;
  • We nemen de tijd om elkaar écht te leren kennen. Iedere organisatie heeft zo haar eigen redenen om mee te doen met de samenwerking. We brengen daarom in kaart wat organisaties uit de samenwerking willen halen en wat zij kunnen bieden;
  • We begeleiden de samenwerking bij het bepalen en vastleggen van de spelregels, bijvoorbeeld in een samenwerkingsconvenant of -overeenkomst. Hierbij mogen een netwerkstructuur die aansluit op de ontwikkelvraag en context, helder opdrachtgeverschap en een transparant besluitvormingsproces niet ontbreken.
  • We hebben daarnaast aandacht voor de governance en de financiële aspecten. Wie neemt de beslissingen in de samenwerking? Hoe organiseren we transparantie in resultaten en financiële aspecten om het vertrouwen te vergroten?;
  • We begeleiden de samenwerkingspartners bij het gesprek over rollen, verantwoordelijkheden en commitment. De organisaties die met elkaar samenwerken, verschillen van elkaar, anders is er geen reden de krachten te bundelen. Samen komen we tot een balans in de dynamiek tussen ongelijksoortige organisaties.

Daarna is het belangrijk om snel tot de eerste resultaten van de samenwerking te komen. Daarmee bevestigen we de meerwaarde van een samenwerkingsverband. Morgens stimuleert de actiegerichtheid van het netwerk, waarbij onze vooruitgangskracht concreet zichtbaar wordt.

methode netwerksamenwerking

2. Uitvoering geven aan de samenwerking

Het laten werken van de samenwerking: daar zijn we goed in. Als de gezamenlijke ambitie is geformuleerd, de belangen in kaart zijn gebracht en samenwerkingsafspraken zijn gemaakt, kunnen we samenwerken aan de ambitie. Wij zien goed project- en programmamanagement als een cruciale factor voor een succesvolle samenwerking.

Onze consultants zijn opgeleid in MSP – Programme Management, waardoor wij zeer goed in staat zijn om aan de hand van een gestructureerd kader programma’s op succesvolle wijze in te richten, te leiden en te ondersteunen. Dat zorgt voor snelheid, kwaliteit en focus. Wij excelleren in:

  • De organisatie- en proceskant van programmamanagement. Wij brengen eenvoud, structuur en overzicht, we richten effectieve governance- en rapportagestructuren in, organiseren het stakeholdermanagement en sturen op planningen en financiën. Een goed ingerichte samenwerking zorgt voor inzicht, resultaatgerichtheid en vertrouwen bij partners en stakeholders;
  • De mens- en veranderkant van programmamanagement. In alle projecten van Morgens staat zowel de mens als de verandering centraal. We creëren betrokkenheid en draagvlak en zorgen ervoor dat werken aan de samenwerking leuk is. Ook coachen wij leiders in effectief leiderschap. Door de inzet van interactieve werkvormen stimuleren we de synergie en dynamiek. We geloven erin dat alleen door continu te werken aan de onderlinge relaties het samenwerkingsverband duurzaam is;
  • Kennis van de vraagstukken in onze markten: onderwijs, overheid en zorg. Wij hebben jarenlange ervaring in deze markten. De combinatie met project- en programmamanagement versterkt onze aanpak.

We organiseren regelmatig reflectie- en evaluatiemomenten op inhoud, proces en relatie om zo blijvende meerwaarde te realiseren. We zijn flexibel als de omstandigheden wijzigen en bewegen mee met de situatie en context.

3. De samenwerking verbeteren

Soms loopt de samenwerking niet goed. Belangen zitten in de weg en een complexe politieke omgeving zorgt voor ‘gedoe’.  Partijen zijn het niet eens over afspraken rondom de financiën of governance. Dan is het goed de samenwerking serieus onder de loep te nemen. Ook als het wél loopt, is het belangrijk om geregeld stil te staan bij de samenwerking. Met elkaar ontdekken we of en hoe we de samenwerking kunnen verbeteren, zodat deze optimaal gaat functioneren.

We onderzoeken wat we aan de samenwerking kunnen verbeteren en daar passen we onze aanpak op aan. Dikwijls is het een combinatie van meerdere verbeteraspecten, zoals het proces, resultaat, gezamenlijke inhoud, commitment, (financiële) randvoorwaarden en structuur.

We kijken op een projectmatige manier naar samenwerkingsverbetering. We starten met een analyse van de huidige situatie. Hoe verloopt de samenwerking, waar zitten knelpunten en wat zijn daarvan de oorzaken? De samenwerking ‘meten’ we aan de hand van onze eigen Morgens- samenwerkingsbarometer. Vanuit daar komen we tot verbetering. We doorlopen dit verbeterproces gezamenlijk met de betrokkenen.

Na deze verbeterslag maken we een volgende stap: het opzetten van de continu verbeter-samenwerking. Het inrichten van een weekstart en een verbeterbord zijn hier onderdelen van. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld een heidag organiseren om de visie opnieuw te formuleren en te verankeren en kunnen we reflectie-sessies begeleiden waarmee we commitment verstevigen.

Ook zijn wij gecertificeerde Lego Serious Play Facilitators. Door Lego Serious Play in te zetten verwoorden deelnemers op een creatieve manier hun kijk op de samenwerking.

Morgens heeft veel ervaring met het begeleiden van netwerksamenwerkingen in de zorg, overheid en onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn:

Regio Deal Foodvalley. Het Rijk wil stimuleren dat er meer wordt samengewerkt binnen regio’s om zo de brede welvaart van het land te verhogen. Dit doen zij door het inzetten van Regio Deals. Morgens ondersteunt het programmateam bij onder andere de inrichting en uitvoering van deze Regio Deal-organisatie.

Het ICT Campus Samenwerkingsverband. Morgens heeft de programmamanager en projectcoördinatoren voor dit programma geleverd. Dit driejarig samenwerkingsverband met partners uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven had als doel dat regio Foodvalley dé ICT-banenmotor werd met een optimaal vestigingsklimaat voor ICT-bedrijven en top ICT-onderwijs.

Samenwerking in de ketenzorg, sociaal domein en veiligheid. Morgens biedt ondersteuning aan het landelijke Programma VLOT (Verbindend landelijk ondersteuningsteam) voor kwetsbare personen. Regioadviseurs werken regionaal en vraaggericht in het verbeteren van de ketensamenwerking. Daarnaast is Morgens als adviseur betrokken bij het Interbestuurlijk programma ‘Samenwerken aan één overheid’ voor het sociaal domein (in opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Contact

Wil je van gedachten wisselen over netwerksamenwerking? Of ben je benieuwd wat Morgens voor je samenwerkingsverband kan betekenen? Neem dan contact op met Alieke Jansen via jansen@morgens.nl of Louise Henderickx via Henderickx@morgens.nl, telefoon 071 3313 640.
 

Neem contact op
Ontvang gratis Morgens Magazine

Ontvang gratis inspiratie, kennis en updates! Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Morgens Magazine gratis in je mailbox.

Door op verzenden te klikken ga je akkoord met de Privacyverklaring van Morgens