Cases / Overheid

Duurzaam en gezond voedsel met de Regio Deal Foodvalley

09-09-2019 3 minuten

Het Rijk wil stimuleren dat er meer wordt samengewerkt binnen regio’s om zo de brede welvaart, dus niet alleen economisch, van het land te verhogen. Dit doen zij door het inzetten van de Regio Deal, een nieuw instrument om regio’s sterker en krachtiger te maken. Vanuit het Rijk is €20 miljoen toegekend aan de Regio Deal Foodvalley. Om het ingediende voorstel uit te werken tot een definitieve Deal, de uitvoeringsorganisatie in te richten en het vervolgens uit te gaan voeren, is een flinke klus. Regio Deal Foodvalley heeft daarom Morgens gevraagd om het hiervoor samengestelde programmateam daarbij te ondersteunen.

De vraag van Regio Deal Foodvalley

Het gebied Foodvalley in de provincies Utrecht en Gelderland heeft een internationaal erkende koppositie op het gebied van kennis en innovatie rondom voeding en gezondheid, met een bovengemiddelde kennisinfrastructuur. Vandaar dat Regio Foodvalley inzet op een versnelling van de transitie naar duurzaam en gezond voedsel in de regio.

Deze ambitie is vertaald naar drie thema’s:

  1. Versnelling van de landbouwtransitie;
  2. Gezonde voeding van prille start tot oude dag;
  3. Versterken van het kennis- en innovatie-ecosysteem.

Het inrichten van een bestendige beheerstructuur, een stevige programma-organisatie en heldere afspraken over de financiering zijn cruciaal om deze ambitie waar te maken. Een belangrijk aspect van de Regio Deal Foodvalley is netwerksamenwerking: niet alleen is de samenwerking tussen het Rijk en de regio nieuw, ook werken voor het eerst acht regiopartners vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven intensief met elkaar samen.

Daarbij komt dat het Rijk alleen met cofinanciering door alle regiopartners akkoord gaat met de Deal. De tijdsdruk is enorm hoog: in enkele maanden tijd moeten de regiopartners samen met het Rijk het ingediende voorstel verder uitwerken voor het daadwerkelijk sluiten van de Regio Deal. Regio Deal Foodvalley heeft daarom Morgens gevraagd om het hiervoor samengestelde programmateam te ondersteunen bij dit proces.

Regio Deal

Een Regio Deal is een samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken. De achterliggende gedachte is dat wanneer het Rijk, regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen regionale opgaven aanpakken, dit de brede welvaart en leefbaarheid in de regio’s – en daarmee in Nederland – versterkt. Het ministerie van LNV coördineert de Regio Deals. Dat gebeurt in overleg met het ministerie van BZK en in samenwerking met andere departementen. Naast de Regio Deal Foodvalley zijn er nog zestien Regio Deals definitief: het Rijk investeert ruim €950 miljoen waarbij regio’s ten minste hetzelfde bijdragen.

De aanpak

Het ingediende voorstel is in de eerste dealmakersfase door het programmateam uitgewerkt tot een Regio Deal. Na het sluiten van de Deal wordt toegewerkt naar het klaarmaken van de uitvoeringsorganisatie, de zogenoemde kwartiermakersfase. Vervolgens gaan de betrokken partijen aan de slag met de uitvoering van de Regio Deal: de uitvoeringsfase.

Het centrale programmateam van de Regio Deal Foodvalley ziet er onder andere op toe dat er goede afspraken worden gemaakt over de besteding van het geld van alle verschillende partners. Bovendien houden zij zicht op de voortgang en het bereiken van de doelstellingen. Hierdoor kan in de uitvoeringsfase tijdig bijgestuurd worden.

Morgens ondersteunt het programmateam in zowel de dealmakersfase als de kwartiermakersfase op de volgende onderdelen:

  1. Samenwerking van de programmaorganisatie verbeteren in de rol van programma-adviseur;
  2. Eenvoud, structuur en kennis van programma’s brengen;
  3. Regievoering en ondersteuning bij het uitwerken van het ingediende voorstel tot een Regio Deal;
  4. Begeleiden en ondersteunen van het proces om te komen tot duidelijke afspraken rondom de organisatie en financiering;
  5. De governance in orde brengen, om zo de besluitvorming te vereenvoudigen.

“Wat ik typisch Morgens vind is de open houding en het feit dat ze voor zichzelf de lat ook hoog leggen. Als de ‘collega’s’ van Morgens iets willen dan gaan ze ervoor en voelen ze zich persoonlijk betrokken en verantwoordelijk. Ik heb gemerkt dat ze goed luisteren en vervolgens niet op één onderdeel meedoen, maar op alle vlakken, zowel strategisch als operationeel.”

Het resultaat

In juli 2019 is de Regio Deal Foodvalley tussen de 8 regiopartners en het Rijk gesloten. Na een intensief uitwerkingsproces dat onder hoge tijdsdruk plaatsvond, heeft het Rijk definitief €20 miljoen toegekend aan het programma Regio Deal Foodvalley. Daarnaast hebben de samenwerkingspartners in de regio samen ook nog eens ruim €50 miljoen ingebracht.

In totaal wordt ruim €70 miljoen geïnvesteerd in de regio, waarmee de innovatiekracht en expertise van de diverse partners in de regio op het gebied van agrofood en gezonde voeding versterkt en duurzamer wordt georganiseerd. Na deze mijlpaal wordt de governancestructuur opgezet, worden de geldstromen vastgelegd, juridische checks gedaan en worden de programma’s en projecten klaargestoomd voor de start van de Regio Deal in begin 2020.

“Ik hou ervan om dingen op een verbindende manier aan te pakken. Ik geloof in één en één is drie. Wat daarvoor nodig is, is een helder proces, eenvoud en een duidelijke structuur, zodat dit het team zelf maar ook de organisaties daarbuiten richting geeft.”

Francois van Does en Bibianne Geerts over Regio Deal Foodvalley

Meer weten?

Als je vragen hebt naar aanleiding van dit artikel, neem aan contact op met Mark Elstgeest, partner bij Morgens.

E-mail

elstgeest@morgens.nl

Send an E-mail

Telefoon

06 - 51086304

Call this number