Actueel

De gemeente Arnhem investeert in haar kwetsbare wijken

26-06-2021 2 minuten

Er is een kloof tussen inwoners. Dit is in Arnhem het duidelijkste terug te zien in de vijf Arnhem-Oost wijken: Geitenkamp, Presikhaaf, Klarendal, Arnhemse Broek, en Malburgen. Thijs Molenaar van Morgens maakte het afgelopen jaar deel uit van het projectteam dat een langdurige aanpak ontwikkelt om de situatie voor de bewoners van Arnhem-Oost te verbeteren.

De vraag

Gemeente Arnhem heeft de ambitie om tweedeling in de wijken te verkleinen en kansengelijkheid te vergroten. De vraag aan Morgens was of wij een projectsecretaris-plus konden aandragen die, naast de uitvoerende secretaristaken, bijdraagt aan de inhoudelijke ontwikkeling van de aanpak. Zo heeft Thijs als onderdeel van het team een bijdrage geleverd aan een aanpak voor deze kwetsbare wijken.

De aanpak

Het startpunt van de aanpak is de afspraken vastgelegd in de Woondeal. Op basis daarvan is voor iedere wijk specifiek in kaart gebracht wat de problematiek ter plekke is en de urgentie ervan. Vervolgens is de ambitie voor over 18 jaar ontwikkeld en zijn de eerste stappen gezet om in de wijken aan de slag te gaan. 

Met de analyse van de situatie was de basis gelegd: we weten wat er speelt en welke oplossingsrichtingen vanuit de belanghebbenden gewenst zijn. Daarmee is een aanpak ontwikkeld om de ambitie voor Arnhem-Oost te realiseren: in verschillende sessies met het college van burgemeester en wethouders zijn de bestuurders geïnformeerd over de analyse en bevraagd op wat hun ambitie is voor Arnhem-Oost. In verschillende lunchlezingen konden de wijkprofessionals en ambtenaren van de gemeente daarover meedenken.

“Verandering begint niet bij actie, maar bij een mindset. De Arnhem-Oost aanpak gaat over het creëren van een ambitie. Pas als er een gezamenlijk verhaal is, kunnen we de brug slaan naar de leefwereld van de bewoners. Dan kunnen we met bewoners en professionals en ieder die betrokken is de energie vrijmaken om tot betekenisvolle acties te komen.”

Het resultaat

Het proces van ruim een jaar heeft geleid tot een gedeelde en gedragen ambitie voor de Arnhem-Oost aanpak. Het is een ambitie die voor alle betrokkenen in de wijken en binnen de gemeente herkenbaar is. Deze is in mei voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders, met als resultaat dat zij het voorstel dat er ligt hebben aangenomen.

De volgende stap is dat de gemeenteraad zich buigt over het voorstel. Naast het concrete product dat er nu ligt, hebben alle gesprekken tot een beweging geleid binnen de gemeente.

Lees meer

In onze klantcase lees je meer over de vraag van de gemeente Arnhem, de aanpak en welke resultaten hiermee zijn bereikt.

Klantcase gemeente Arnhem