Actueel / Algemeen

Whitepaper ‘Regionalisering: cruciaal voor de zorg van morgen’

05-11-2019 3 minuten

De vergrijzing, toenemende personeelstekorten en stijgende zorgkosten vereisen dat de spelers in het zorglandschap hun wendbaarheid vergroten en beter anticiperen op veranderingen. Om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te garanderen, is regionalisering een cruciale pijler. Ziekenhuizen zullen daarin het voortouw moeten nemen.

In het whitepaper ‘Regionalisering: cruciaal voor de zorg van morgen’ beschrijven wij de kernproblemen in de zorg, waarom regionalisering een deel van de oplossing is, belemmerende factoren en hoe een ziekenhuis de eerste stappen kan zetten richting regionalisering.

Problemen in de zorg

De zorg in Nederland kent een aantal grote problemen. Allereerst neemt het aantal ouderen toe en ouderen worden ook steeds ouder. Hierdoor stijgen de zorgkosten. Ook stijgen de kosten door de ontwikkeling van nieuwe medische techniek en dure geneesmiddelen. Bovendien kampt de zorg met een groot tekort aan personeel. Afgelopen zomer kwamen er verhalen in de media over het sluiten van bedden of zelfs hele afdelingen, en het verkorten of uitstellen van douchen voor patiënten of cliënten.

Deze problemen hebben allerlei gevolgen in zowel de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) als in de medisch specialistische zorg. Voor ziekenhuizen zijn gevolgen onder andere groeiende wachtlijsten, sluitingen (stops) van SEH’s (Spoedeisende Hulp) en uitstel van operaties. De gevolgen voor de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zijn groeiende wachtlijsten voor intramurale zorg en cliëntenstops in de thuiszorg. Deze problemen zullen de komende jaren alleen maar groter worden: een zorginfarct dreigt.

Regionalisering voorkomt zorginfarct

Om zorg te verbeteren en een zorginfarct te voorkomen, is het zaak om regionalisering in de zorg sneller en beter te ontwikkelen. Onder regionalisering verstaan wij: intensieve samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties in een regio, waarbij het streven is dat de inwoner, patiënt of cliënt geen grenzen van organisaties ervaart.

Voor de volgende veranderingen is regionalisering noodzakelijk om deze goed in te bedden:

1. Focus op leefstijl en preventie

Preventie en aandacht voor leefstijl vindt in de regel buiten de zorgorganisaties plaats, maar vraagt wel om samenhang met en tussen medische disciplines. Om preventieve acties succesvol te laten zijn, is intensieve samenwerking nodig tussen huisarts (signalering), welzijnsorganisaties, gemeente, leefstijlcoach (gericht op activering van inwoners) en cure (welke activiteiten zijn effectief bij het voorkomen van medicalisering).

2. Zorg op de juiste plaats

Ziekenhuizen raken meer en meer verstopt en verpleeghuizen liggen vol. Initiatieven als ‘Zorg op de Juiste Plaats’ hebben tot doel om te zorgen dat zorgverlening plaatsvindt op de plek die daar het geschiktst voor is. Dit is soms het ziekenhuis, soms een zorgpension en soms ook thuis. Om hierin de juiste keuzes te maken, is het nodig om veel meer vanuit regionaal perspectief naar de zorg te kijken: intensieve afstemming tussen alle zorg- en welzijnsorganisaties zorgt er voor dat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden.

3. Flexibelere en efficiëntere inzet van personeel

Door te regionaliseren is het ook mogelijk om personeel flexibel in te zetten. In een goed samenwerkende regio kijk je gezamenlijk hoe schaarse professionals (zoals een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist of arts) slim in te zetten

4. Vroegdiagnose

Door slimme technologische innovaties kan er zorg op afstand worden verleend en kunnen patiënten gemonitord worden. Vroegdiagnose voorkomt acute crises en langdurige ziekenhuisopnames. Met één centraal regiepunt per regio kun je gericht sturen: moet iemand naar het ziekenhuis, kunnen we een coach sturen, of we kunnen we een verpleegkundig specialist een e-consult laten doen?

De eerste stappen: het ziekenhuis voorop

Het is niet gemakkelijk om regionalisering vorm te geven. Een aantal barrières zijn door zorgpartijen niet te doorbreken. Zo kunnen zorgorganisaties niet zelfstandig het zorgstelsel wijzigen. Toch zijn wij van mening dat het wel mogelijk is om stappen te zetten, ook binnen het huidige stelsel. Dit vraagt lef, leiderschap en doorzettingsvermogen.

Wij zien het ziekenhuis als een belangrijke speler om de eerste stappen te zetten:

  • Het ziekenhuis bedient vaak de hele regio van zorg en is daarom de belangrijkste spil in het netwerk;
  • Het ziekenhuis is kapitaalkrachtig in vergelijking met andere zorgorganisaties en kan daardoor makkelijker vooruit investeren of resources beschikbaar stellen;
  • De urgentie voor het ziekenhuis is hoog, er staat hoge druk op afdelingen en SEH’s. De medisch specialistische zorg slibt dicht. Om de zorg betaalbaar te houden moet de dure medisch specialistisch zorg afgeschaald worden;
  • Het ziekenhuis is groot en heeft doorzettingskracht.

Lees meer in ons whitepaper

Annouck de Boer, Mathijs Kelder en Frank van Berkel gaan in het whitepaper ‘Regionalisering: cruciaal voor de zorg van morgen’ nader in op regionalisering in de zorg: de kernproblemen in de zorg, waarom regionalisering een deel van de oplossing is, de belemmerende factoren voor regionalisering en hoe een ziekenhuis succesvol de eerste stappen kan zetten richting regionalisering.

Download het whitepaper en lees hoe je door regionalisering een mooie stap kunt zetten naar de zorg van morgen.

Artikel

Morgens wordt onderdeel van het Conclusion ecosysteem

31-10-2022 2 minuten
Lees meer
Event

Event Vooruitgangskracht door netwerksamenwerking

17-10-2022 3 minuten
Lees meer
Artikel

Het verschil tussen datagedreven sturen en datagedreven veranderen

31-03-2022 3 minuten
Lees meer
Event

Gratis webinar: Succesvol veranderen met Liberating Structures

11-02-2022 2 minuten
Lees meer