Actueel / Zorg

Ontwikkeling nieuwe woonconcepten voor ouderen noodzakelijk

01-07-2021 2 minutenPetra van Zeeland

Ouderen willen tegenwoordig zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Steeds meer verzorgingshuizen sluiten hun deuren. De indicatie voor een opname in een verpleeghuis is verhoogd. Er is een gat ontstaan tussen het zelfstandig thuis wonen en wonen in een verpleeghuis. Dit legt een grote druk op de mantelzorg en het personeel in de langdurige zorg. Mede met oog op de “dubbele vergrijzing”. We moeten daarom anders gaan denken over woonvormen voor ouderen. Essentieel zijn woonconcepten waarbij ouderen langer thuis kunnen blijven wonen in een veilige omgeving mét eenvoudige toegang tot zorg en (extra) ondersteuning.

Dubbele vergrijzing

De groep ouderen vormt niet alleen een steeds groter aandeel van de Nederlandse samenleving, maar de gemiddelde leeftijd komt ook steeds hoger te liggen: binnen de groep 65-plussers neemt het deel 80-plussers toe. (Zie bevolkingsprognose CBS.)

Andere woonvormen

Het is simpel gezegd. Ga nadenken om tot andere woonvormen te komen, maar is het zo simpel? Zeker met de vraag in het achterhoofd of het ook financieel haalbaar is. Het antwoord is ja! En het is van belang om ermee aan de slag te gaan. Begin morgen met stap een door meerdere interactieve sessies te organiseren. Sessies waarbij sleutelpersonen uit de organisatie samen met ouderen en andere stakeholders, zoals de gemeente, nadenken over de potentiële doelgroepen, woonzorgconcepten, gewenste voorzieningen op locatie en de bijbehorende kosten en opbrengsten.

De opbrengsten van deze sessies zijn:

  • Doelgroepomschrijving. Per doelgroep wordt een overzichtskaart gemaakt met de demografische kenmerken, welzijn, zorgbehoefte, algemene kenmerken en gedrag van de (potentiële) doelgroep.
  • Woonzorgconcepten. Een uitwerking van het type woonzorgconcept, met inrichting van de woningen, de standaard en de aanvullende voorzieningen.
  • Businesscase: mix van doelgroepen en woonzorgconcepten. Een rekenmodel maakt de businesscase inzichtelijk. Het geeft op basis van zelf te veranderen aannames en uitgangswaarden, de potentiële inkomsten en opbrengsten. Door te draaien aan knoppen als het aantal woningen, zorguren, bezetting of vierkante meters wordt de business case aangepast

Hoe pas je het rekenmodel toe?

Het rekenmodel kan op zeer veel verschillende manieren opgebouwd worden, afhankelijk van de keuzes van de organisatie. In onderstaand voorbeeld is het opgebouwd in twee componenten: (1) Huisvesting & Service en (2) Zorg & Ondersteuning.

woonconcepten voor ouderen

Voorbeelden van inkomsten bij Huisvesting & Service zijn de huuropbrengsten en afname van servicediensten (zoals ontvangen van tv en internet). Bij de uitgaven gaat het bijvoorbeeld om onderhoudskosten, overhead, schoonmaken en personeel.

Bij Zorg & Ondersteuning komen de inkomsten vanuit de zorgverzekeraar en particulier ingekochte zorg. Bij uitgaven kan het gaan om personeels- en materiaalkosten voor de zorg en ondersteuning.

Het rekenmodel is geen vaststaand model, maar een cafetariamodel. Een menukaart met verschillende variabelen, die zorgen voor de uitkomst. Variabelen zijn bijvoorbeeld:

  • Soort en aantal woningen
  • Huurprijs woningen
  • Afgenomen zorguren per persoon
  • Salariskosten voor zorgpersoneel
  • Kosten voor onderhoud, schoonmaak etc.

Met het invullen van de diverse variabelen kom je zelf tot de ideale mix.

Beeld over nieuwe woonvormen

Met het inzicht in de verschillende doelgroepen, woonzorgconcepten en het rekenmodel kunnen er woonconcepten worden ontwikkeld die een plek bieden waar ouderen in een veilige omgeving zelfstandig wonen mét eenvoudige toegang tot zorg en (extra) ondersteuning. Een omgeving waar bovendien gemakkelijk sociale contacten kunnen worden aangegaan en veel aandacht is voor welzijn, preventie en maatschappelijk participeren. Maar die daarnaast ook financieel toekomst bestendig zijn. Op naar een toekomstbestendige ouderenzorg van Morgen!

Meer weten?

Wil jij meer weten over de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten? Neem dan contact op met Petra van Zeelandvanzeeland@morgens.nl, telefoon 071-3313640.