Actueel / Zorg

Altijd en overal inzicht in je gezondheidsgegevens

24-08-2020 5 minutenNetteke Koster

Netteke en Laura over hun bijdrage aan de missie van MedMij

“MedMij is dé Nederlandse standaard voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen de patiënt en de zorgverlener”, vertelt Laura. “Steeds meer mensen willen inzicht in hun gezondheid. MedMij zorgt ervoor dat iedereen kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Dat doen we door het opstellen van afspraken over hoe die uitwisseling veilig plaatsvindt, maar ook over welke (gestandaardiseerde) gegevens worden uitgewisseld. Hierbij maken we ook duidelijke spelregels over de rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen.”

Morgens-consultants Netteke Koster en Laura Steenbrink vertellen hoe zij de implementatie van MedMij verder helpen.

Inspireren en faciliteren

Netteke is sinds begin 2019 werkzaam in de rol van implementatieadviseur binnen het MedMij-team Implementatie. Dit team heeft als doel om zorgorganisaties zoveel mogelijk te inspireren, faciliteren en helpen om aan te sluiten bij MedMij. “Ik houd me vooral bezig met verschillende praktijkinitiatieven in het land, ook wel de gecontroleerde livegangen (GLG) genoemd”, vertelt Netteke. “Ik zit aan tafel bij zorgorganisaties om mee te denken over het veranderproces: wat gaat er veranderen voor een zorgverlener en wat heeft hij nodig? Maar ook over hoe een zorgaanbieder het bestaan en gebruik van PGO’s bij patiënten kan promoten.

PGO’s zijn namelijk echt iets nieuws in het zorgproces. Simpelweg aangeven “Er zijn PGO’s en daarmee kunt u uw gegevens inzien” is voor patiënten vaak niet direct een reden om een PGO te gaan gebruiken. Om het gebruik van zo’n innovatief product te stimuleren, moet je vooral duidelijk maken wat het een gebruiker kan opleveren.” Daarnaast is Netteke medeverantwoordelijk voor het ophalen van gebruikerservaringen. Op deze manier kunnen organisaties met en van elkaar leren.

Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app waarin je als burger informatie over je eigen gezondheid kan bijhouden en actief aan de slag kan gaan met je gezondheid. Binnen een PGO kun je gegevens verzamelen, beheren en delen. Zo kun je als zorggebruiker, in een zelfgekozen PGO, gegevens ophalen bij een specialist, daar metingen zoals bloedglucose aan toevoegen en de gegevens vervolgens delen met de huisarts om deze in een consult te bespreken.

Laura werkt nu zo’n 2,5 jaar voor MedMij. Na eerst een aantal andere rollen te hebben vervuld, werkt ook zij nu binnen het team Implementatie. “Ik richt me voornamelijk op de VIPP-regelingen (Versnellingsprogramma’s voor de Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional) en hun samenwerking met MedMij. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de vraag wat de MedMij-verplichting in een VIPP-regeling nu precies betekent voor de zorgaanbieder.”

Koplopersnetwerk

Daarnaast zijn Laura en Netteke betrokken bij het Koplopersnetwerk. “Het Koplopersnetwerk is specifiek voor zorgaanbieders waarvan we weten dat ze ofwel reeds bezig zijn met het aansluiten bij MedMij of serieuze interesse hebben. Het platform biedt de mogelijkheid om kennis en ervaringen uit te wisselen en aangehaakt te blijven bij de laatste ontwikkelingen”, vertelt Laura.

Het doel scherp voor ogen

“Het MedMij-programma is gestart om de patiënt op één digitale plek inzicht in al zijn of haar gegevens te geven, om zo meer regie over zijn of haar eigen gezondheid te kunnen nemen. Wij zijn ons hier altijd van bewust en dragen dit ook uit”, antwoordt Netteke op de vraag wat zij als Morgens-consultant meebrengt. “Morgens staat voor een veranderkundige aanpak waarin de mens centraal staat. Dat is iets wat goed aansluit bij de visie van MedMij. Het is namelijk heel verleidelijk om in het zorgveld onderling te verzanden in architectuurdiscussies of politieke vraagstukken. Maar we kunnen wel allerlei mooie dingen verzinnen omdat het technisch mogelijk is; als niemand erop zit te wachten zijn we nog niets verder.”

“Daarom zorgen we ervoor dat ook de patiënt aan tafel zit bij implementatietrajecten”, vult Laura haar aan. “Daarnaast brengen we onze expertise mee op het gebied van het faciliteren van dergelijke verandertrajecten en zorgen met leuke werkvormen en structuur voor voortgang en het sneller ontstaan van nieuwe ideeën.”

“Mijn droom is dat MedMij het nieuwe normaal wordt en, naast bijvoorbeeld iDEAL, in het rijtje van kwaliteitskeurmerken komt. Dat iedereen over een paar jaar zijn of haar eigen PGO heeft.”

Complexe zorgwereld

Op de vraag wat de rol van implementatieadviseur uitdagend maakt, antwoordt Laura: “De complexiteit van de zorgwereld. Op bijvoorbeeld ICT-gebied is de langdurige zorg anders ingericht dan in de curatieve zorg. Dit betekent iets voor de standaarden. Je hebt dus ook echt alle partijen nodig om de verandering mogelijk te maken. Het is moeilijk om iedereen aan tafel te krijgen en de neuzen dezelfde richting op te laten wijzen.”

“Daarnaast is er echt een cultuuromslag nodig, en ook gaande, voor het succes van MedMij”, vult Netteke aan. “Het inzichtelijk maken en delen van gegevens heeft effect op de zorgverleners en processen. Het is belangrijk om te laten zien welke winst dit voor de betrokkenen kan opleveren. Denk aan een beter gesprek in de spreekkamer door een completer beeld voor zowel patiënt als zorgverlener, en een grotere betrokkenheid van de patiënt bij zijn eigen gezondheid. Het moeilijke is dat we het effect van MedMij niet morgen kunnen aantonen; het gaat over een visie op langere termijn. Je hebt dus echt mensen nodig die deze stip op de horizon voor ogen hebben en hieraan meewerken.”

“Het Morgens credo ‘Hard op de inhoud, zacht op de relatie’ is binnen MedMij cruciaal. Principes hoog houden aan de ene kant, maar ook het warm houden van relaties om zorgaanbieders te inspireren aan de slag te gaan met MedMij aan de andere kant.”

Versnellingskamer

Het meest trots is Netteke op de versnellingskamer, een workshop ontwikkeld aan de hand van geleerde lessen: “In een interactieve sessie van een dagdeel gaan zorgverleners, patiënten en projectleiders met elkaar in gesprek over het proces en het effect voor betrokkenen om aan te sluiten bij MedMij. Het gaat dan niet over techniek, maar echt over de toegevoegde waarde voor gebruikers. Het is echt tof om te zien welke gesprekken op zo’n ochtend ontstaan en wat het de betrokkenen oplevert.”

“Ik ben trots op de zichtbare groei in kennis over MedMij bij de VIPP-programma’s en dat de relatie met MedMij steeds meer vanzelfsprekend wordt”, zegt Laura. “Daar waar we in het begin heel erg moesten wijzen op ‘Denken jullie aan de patiënt, hier doen we het allemaal voor’ komen ze hier steeds meer zelf mee.”

“Ik heb onlangs een User Experience Fishbowl georganiseerd waar zorgverleners kunnen vertellen over wat echt leeft. Projectmanagers krijgen met deze werkvorm inzicht in ervaringen en een gelegenheid om aannames te toetsen. Ontzettend waardevol!”

Veranderkundige lessen

Afsluitend geven Netteke en Laura nog een aantal tips mee aan partijen die zelf aan de slag willen met gegevensuitwisseling met patiënten:

  1. Houd de bedoeling altijd in het vizier – we doen dit voor de patiënt: wat betekent dit voor hem of haar? Hoe komen de gegevens in de PGO over?
  2. Toets je aannames. We zijn echt bezig met innovatie, het is zo nieuw. Je kunt het niet rechtlijnig aanpakken. Dus toets je ideeën en aannames bij de patiënt en bij de zorgaanbieder. Onderschat het effect niet.
  3. Laat in kleine settings snel zien wat de toegevoegde waarde is voor zowel de patiënt als de zorgverlener. En zorg dat niet alleen vanuit MedMij de successen worden verteld, maar dat juist ook ambassadeurs hun ervaringen delen.

Meer weten?

Wil je meer weten naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Netteke Koster.

Meer lezen?

Lees meer over de ontwikkelingen in de zorg.

Bekijk alle artikelen
Artikel

Van strategie naar executie in de publieke sector

28-04-2024 2 minuten
Lees meer
Artikel

Hoe pak je het anders aan in de langdurige zorg?

11-04-2024 < 1 minuten
Lees meer
Artikel

Terugblik webinar Regioplan Haaglanden

07-03-2024 < 1 minuten
Lees meer
Interview

Regionale samenwerking start met een goede relatie

15-02-2024 5 minuten
Lees meer