Cases / Zorg

Medisch Specialistisch Bedrijf Domstad maakt zich klaar voor de toekomst

10-01-2023 3 minuten

De zorgwereld verandert in rap tempo. Dit vraagt om continue reflectie, aanpassing en ontwikkeling van medisch specialistische zorg. Veel ziekenhuizen beraden zich op hun strategie voor de toekomst. Maar hoe zit het met de medisch specialistische bedrijven? Bepalen zij hun eigen koers? En hoe ziet die koers er dan uit? Het Medisch Specialistisch Bedrijf Domstad wilde met deze vragen aan de slag en vroeg Morgens hen hierin te begeleiden.

Medisch Specialistisch Bedrijf Domstad

Het Medisch Specialistisch Bedrijf Domstad (MSBD), opgericht in 2015, is een coöperatie die de vrijgevestigd medisch specialisten in het Diakonessenhuis samenbrengt in één bedrijf. De primaire taak van het MSBD is het leveren van kwalitatief hoogwaardige medisch-specialistische zorg aan patiënten.

De vraag

Help ons bij de ontwikkeling van een gedragen strategie voor de komende jaren, rekening houdend met onderwerpen als collectiviteit, ondernemerschap, positionering en de toekomst van het Diakonessenhuis. Onderzoek wat er binnen het MSBD gemeenschappelijk wordt gedragen en werk van hieruit toe naar een gezamenlijke strategie. Daarbij is het belangrijk dat alle leden de mogelijkheid krijgen om mee te denken en doen.

Het strategietraject voerden we tegelijk uit met het strategietraject van het Diakonessenhuis, het ziekenhuis waar de specialisten van het MSBD het grootste deel van hun zorg leveren. Beide trajecten werden ondersteund door Morgens. Gelijkgerichtheid van beide strategieën was essentieel.

Meer over wat we deden bij het Diakonessenhuis lees je hier.

De aanpak

De aanpak van Morgens bij een strategietraject kent verschillende fases met ieder een eigen dynamiek en einddoel. Gedurende het gehele traject werkten we intensief samen met een kernteam van vertegenwoordigers vanuit het MSBD.

Na de voorbereidingsfase startten we met een interne en externe analyse, aan de hand van de SWOT-methode. We spraken met alle vakgroepen en brachten de uitkomsten samen in een ronde interactieve workshops met leden van het MSBD. In verband met de toen geldende coronabeperkingen vonden deze workshops digitaal plaats. Dit werkte erg goed. Samen bepaalden we de sterktes en zwaktes en brachten we relevante kansen en bedreigingen in beeld. Hierbij lieten we ons inspireren door een serie (video)interviews tussen bestuurders van het MSBD en andere Medisch Specialistische Bedrijven, die elk voor een andere strategie hebben gekozen.

In de volgende fase hebben we de uitkomsten van de SWOT-analyse uitgewerkt tot een drietal scenario’s: mogelijke toekomstrichtingen voor het MSBD. Samen met het kernteam hebben we in kaart gebracht wat de scenario’s betekenen voor het MSBD: Wat kun je behouden? Waar moet je mee starten? En waar moet je mee stoppen? De uitkomst hiervan hebben we aan de leden voorgelegd in een nieuwe ronde workshops. Leden konden aangeven wat elk scenario met ze doet, wat ze ermee winnen en welke mogelijke pijnpunten ze zien. Dit alles bekeken vanuit verschillende perspectieven: de medisch specialist, het Diakonessenhuis en de regio. Ook kon een score worden toegekend aan de wenselijkheid en haalbaarheid van elk scenario. De uitkomsten van de scenario-analyse zijn vervolgens gepresenteerd tijdens de algemene ledenvergadering van het MSBD.

De laatste fase van het strategietraject stond in het teken van richting en keuzes. Samen met het kernteam verwerkten we de uitkomsten van de scenario-analyse tot één leidend scenario. In een laatste ronde workshops gaven we invulling van dit scenario door de leden -met behulp van stellingen – een aantal strategische keuzes voor te leggen. De uitkomst van de discussies die hieruit voortvloeiden hebben wij verwerkt in een strategisch document.

Het resultaat

In het strategisch document heeft het MSBD heeft haar toekomstrichting als volgt geformuleerd: “Het MSBD zet volop in op samenwerking, zowel binnen de muren van het Diakonessenhuis als met andere zorgprofessionals in de regio. Deze samenwerking ligt in lijn met de koers van het Diakonessenhuis én is gericht op maatschappelijk belang. Het MSBD staat bekend als ondernemend MSBD en ontplooit ook zelfstandig activiteiten buiten het Diakonessenhuis. Daarbij gaat het om activiteiten die bijdragen aan de strategische doelen van het MSBD, een regionaal belang hebben én een antwoord geven op (toekomstige) personele tekorten. Daarnaast is er aandacht voor duurzaamheid en diversiteit. Het MSBD opereert als collectief en treedt als collectief naar buiten.​”

Om dit te realiseren zijn strategische keuzes gemaakt op drie thema’s, te weten: Samenwerking Diakonessenhuis, Financiën en Organisatie. De keuzes zijn uitgewerkt in het strategisch document. In een bijbehorend masterplan hebben we per onderdeel beschreven welke acties de komende jaren nodig zijn op welk moment. Deze documenten bieden het MSBD houvast om hier zelf mee aan de slag te kunnen gaan.

Het resultaat van het traject is een gedragen en weloverwogen toekomststrategie. Dit is te danken aan de betrokkenheid en inzet van de leden en het bestuur van het MSBD. Tijdens de workshops zijn goede discussies gevoerd over de toekomst van het MSBD, waarbij moeilijke onderwerpen niet werden gemeden. Morgens heeft dit gefaciliteerd met uitnodigende en interactieve werkvormen, waarbij alle mensen en meningen aan bod zijn gekomen. Een leerzaam en inspirerend proces om te begeleiden, met een mooi resultaat voor het MSBD.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze aanpak op het gebied van strategietrajecten? Of wil je doorpraten naar aanleiding van deze case? Neem gerust contact op, we vertellen je graag meer.