Cases / Zorg

GGD 3.0: de implementatie van de nieuwe strategie van GGD Rotterdam-Rijnmond

28-11-2023 3 minuten

Een regio kan niet zonder een goed functionerende GGD. Dat maakte de coronacrisis wel duidelijk. GGD Rotterdam-Rijnmond ging naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en de lessen uit deze periode aan de slag met een nieuwe visie: GGD 3.0.

Het doel blijft hetzelfde, namelijk het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de inwoners in de regio. De aanpak is echter veranderd. Er is namelijk een flexibele organisatie nodig met duidelijke taken en verantwoordelijkheden, waarin stevig wordt samengewerkt met regionale partners.

Voor dit organisatieontwikkelingstraject heeft Morgens de implementatie van de nieuwe strategie uitgevoerd. Meer weten over onze aanpak? Lees dan verder.

Over GGD Rotterdam-Rijnmond

GGD Rotterdam-Rijnmond bewaakt en bevordert de gezondheid van alle inwoners van de regio Rotterdam-Rijnmond. Het is met 13 gemeenten en 1,3 miljoen inwoners een van de grootste en dichtbevolkte regio’s in Nederland. Kenmerkend zijn de grote verschillen in gezondheid van de inwoners. GGD Rotterdam-Rijnmond is organisatorisch ingebed in de gemeente Rotterdam.

De vraag

Per 1 juli 2021 startte het programmateam om de nieuwe strategie GGD 3.0 te implementeren. De directeur Publieke Gezondheid stuurde het implementatieprogramma aan. Morgens werd gevraagd het programma te leiden. De programmamanager was verantwoordelijk voor het starten, stimuleren en bewaken van het programma. En voor het overdragen van de leiding aan een interne programmamanager, om zo de voortzetting van het programma te garanderen.

De aanpak

De eerste fase (juli 2021 t/m februari 2022) bestond uit het vertalen van de strategie naar een concreet implementatieplan, in nauwe samenwerking met de organisatie. In de tweede fase (maart 2022 t/m oktober 2022) ging het programma over naar de uitvoering. In de nieuwe strategie staan drie speerpunten centraal:

  1. versterking bescherming publieke gezondheid;
  2. gezonde leefstijl & preventie;
  3. gezonde leefomgeving.

Het strategiedocument is vertaald naar een lange termijn GGD 3.0 implementatieplan met concrete jaardoelen.

Hoe hebben we dit aangepakt?

Bij het GGD 3.0 implementatieplan betrokken we de organisatie actief via interactieve online Mural-werksessies, waar de strategie concreet vorm kreeg door de toepassing van de BHAG (Big Hairy Audacious Goal) en onderdelen uit de ‘Scaling Up’ methodiek van Verne Harnish toe te passen. De doelen brachten we in beeld met Doelen-Inspanningen-Netwerken (DIN).

Een Doelen-Inspanningen-Netwerk voor GGD 3.0

Een Doelen-Inspanningen-Netwerk voor GGD 3.0

Na de opstart van het programmateam voor Implementatie GGD 3.0, en de goedkeuring van het plan richtten we ons op de uitwerking van randvoorwaardelijke onderwerpen zoals financiën en governance

Teamleidersbijeenkomsten en webinars werden georganiseerd om medewerkersbetrokkenheid te stimuleren. Het managementteam van de GGD en de directeur ontvingen zowel gevraagd als ongevraagd advies. We onderhielden een nauwe verbinding met de stuurgroep (managementteam GGD) en hielden rekening met andere ontwikkelingen, zoals de transitie van de coronaorganisatie, de nieuwe visievorming van de GHOR (Veiligheidsregio) en de aankomende verhuizing naar een nieuw pand.

 

“Er werd echt geïnvesteerd in een goede werkrelatie met betrokken medewerkers waardoor de programmamanager al snel voelde als één van ons. Al heb ik juist ook het ongevraagde advies vanuit een frisse blik op de organisatie erg gewaardeerd. Een mooie balans tussen interne verbinding en externe professionele distantie. Voor mij altijd een belangrijke kwaliteit waar ik bij externe inhuur naar zoek.”
Yvonne van Duijnhoven, directeur Publieke Gezondheid Rotterdam-Rijnmond

Het resultaat

Het implementatieprogramma voor 2022 omvat organisatiebreed vijftig jaardoelstellingen vanuit de drie speerpunten (bescherming publieke gezondheid, gezonde leefomgeving en gezonde leefstijl & preventie) verdeeld over zestien thema’s. Verder zijn er concrete drie- en zes-jaardoelstellingen opgesteld.

  • Een helder implementatieplan met actieve input van ruim tachtig medewerkers uit de organisatie, aangepast aan de steeds wijzigende omstandigheden (naar aanleiding van de coronacrisis en uitblijven verwachte financiering vanuit het Rijk).
  • Tijdens het proces was er inzicht in de voortgang van het programma door maandelijkse visuele stoplichtenoverzichten en beknopte kwartaalrapportages.
  • Vanuit de projecten zijn er op diverse thema’s en niveaus resultaten behaald. Denk hierbij aan nieuw beleid, dashboards voor betere sturing en monitoring en nieuwe diensten en afspraken met regionale partners op het vlak van gezonde leefomgeving (advisering rondom Omgevingswet), preventiebeleid (inrichting kennisfunctie GGD), datagedreven werken, governance, communicatie, HR en Leren & Ontwikkelen.
  • Een goed lopend implementatieprogramma dat overgedragen is aan de interne programmamanager. De interne programmamanager is verder gegaan met de uitvoering en borging.
  • Het programma loopt eind 2023 ten einde, waarna de lijnorganisatie het eigenaarschap van de doelen en het gedachtengoed overpakt en integreert in de reguliere planning & control cyclus met jaarplannen en tussenrapportages.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze aanpak bij veranderopgaven of wil je doorpraten naar aanleiding van deze case? Neem gerust contact op, we vertellen je graag meer.