Cases / Zorg

Fundis ziet kansen voor nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen

13-10-2020 3 minuten

De ‘dubbele vergrijzing’ en de overheidsmaatregelen hebben een enorme impact op het zorglandschap in Nederland en veranderen de wensen met betrekking tot seniorenhuisvestiging. Fundis ziet dat het feit dat ouderen veel langer thuis (kunnen) blijven wonen, kansen biedt voor nieuwe woonzorgconcepten voor verschillende oudere doelgroepen. Er is sterke behoefte aan woningen waar ouderen met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte in een veilige omgeving zelfstandig kunnen wonen mét eenvoudige toegang tot zorg en (extra) ondersteuning. Een omgeving waar bovendien gemakkelijk sociale contacten kunnen worden aangegaan. Morgens is gevraagd om mee te denken.

Dubbele vergrijzing

De groep ouderen vormt niet alleen een steeds groter aandeel van de Nederlandse samenleving, maar de gemiddelde leeftijd komt ook steeds hoger te liggen.

Over Fundis

Als netwerkorganisatie speelt Fundis flexibel in op de steeds veranderende (zorg)vraag. Alles met het doel om hoogwaardige zorg en diensten te leveren voor gezondheid en welbevinden aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken in de regio’s Zoetermeer, Rotterdam, Midden-Holland en West-Utrecht.

De vraag

Ouderen blijven over het algemeen het liefst zo lang mogelijk thuis wonen tot de gezondheid dit niet meer toelaat. Drempels om te verhuizen, zoals toenemende lasten, veranderende woonomgeving en een grotere afstand tot familie en vrienden, maken dat woonsituaties soms urgent of zelfs kritiek worden. Fundis ziet kansen om nieuwe woonzorgconcepten voor deze bevolkingsgroep aan te bieden.

Morgens is gevraagd om een rapport op te stellen met een beschrijving van de specifieke doelgroepen en bijpassende woonzorgconcepten. Hiernaast vraagt Fundis om een financieel rekenmodel, waarmee zij per locatie een passende businesscase kunnen maken. Met een concreet uitgewerkt concept inclusief business case, kan Fundis in gesprek gaan met potentiële samenwerkingspartners om het plan te realiseren.

Het rekenmodel moest gevuld worden met zo concreet en compleet mogelijke data. Dit dwong ons om diep de details in te duiken om realistische scenario’s te schetsen.

De aanpak

Om de genoemde doelen te realiseren, is Morgens aan de slag gegaan met een projectgroep die was samengesteld uit betrokkenen vanuit de Fundis-organisaties. In meerdere interactieve sessies is kritisch gekeken naar geschikte doelgroepen voor het concept, gewenste voorzieningen op locatie, en de bijbehorende kosten en opbrengsten.

De sessies waren als volgt opgebouwd:

 • Sessie 1: een eenduidig, globaal beeld vormen van het uit te werken concept
 • Sessie 2: een eenduidig beeld vormen van de verschillende doelgroepen en specifieke zorgoplossingen
 • Sessie 3: validatie van de kosten en opbrengsten in het rekenmodel
 • Sessie 4: doornemen van de conceptstukken: doelgroepenomschrijving, cafetariamodel en rekenmodel.

Tussen de sessies heeft Morgens stukken uitgewerkt en gedeeld voor tussentijdse feedback. Zo is er heel iteratief, samen met de projectgroep gezorgd dat de kaders voor het woonzorgconcept stap voor stap concreter en de knelpunten inzichtelijk werden.

In een korte tijd hebben we veel met elkaar gerealiseerd. Het is mooi om te zien hoe Fundis inspeelt op de steeds veranderende zorgvraag; dit woonzorgconcept sluit hier
goed op aan!

Resultaat

Op basis van alle verkregen informatie, gesprekken en analyses heeft Morgens het aanbod van Fundis uitgewerkt in een cafetariamodel dat als basis diende voor een eindrapport. Dit rapport dient als basis voor Fundis om vervolggesprekken te voeren met gemeentes, investeerders en zorgverleners, en voor het vinden van een passend aanbod per locatie. De optimale mix van doelgroepen en concepten is cruciaal om een duurzame en passende oplossing neer te zetten. Naast het eindrapport hebben we een rekenmodel ontwikkeld waarmee Fundis de invloed van bepaalde keuzes kan bepalen.

Het resultaat van de samenwerking tussen Fundis en Morgens bestond uit:

 1. Doelgroepomschrijving
  Fundis richt zich op drie groepen ouderen en streeft bij de invulling van het woonzorgconcept naar een mix, waarbij rekening wordt gehouden met doorstroom en zorgbehoefte. Per doelgroep is een overzichtskaart gemaakt waar kort wordt ingegaan op demografische kenmerken, welzijn, zorgbehoefte, algemene kenmerken en gedrag.
 2. Woonzorgconcepten
  Het concept bevat levensloopbestendige appartementen waar ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen en onderdeel uitmaken van een woongemeenschap. Fundis hanteert een aantal uitgangspunten voor de inrichting van de woningen en biedt drie type woningen met standaard- en aanvullende voorzieningen.
 3. Businesscase
  Het rekenmodel maakt de businesscase inzichtelijk. Het geeft op basis van zelf te veranderen aannames en uitgangswaarden, wat de potentiële inkomsten en opbrengsten zijn. Hiermee wordt de financiële haalbaarheid van het concept in kaart gebracht en kan het worden geoptimaliseerd. Daarmee is het rekenmodel een ‘levend’ model. Dat wil zeggen dat er continu scherp gekeken wordt naar kosten en opbrengsten en dat deze bij nieuwe inzichten aangepast worden. Fundis kan bijvoorbeeld draaien aan knoppen als het aantal woningen, zorguren, bezetting of vierkante meters om goed onderbouwde keuzes te maken.

Toepassing in de praktijk op locaties

Met dit concept biedt Fundis een plaats waar ouderen met een gerust hart in een veilige omgeving kunnen wonen. Door eenvoudige toegang tot zorg, (extra) ondersteuning en gemeenschappelijke ruimtes waar sociale contacten kunnen worden aangegaan, heeft Fundis een concept ontwikkeld dat aansluit bij de huidige behoeftes van ouderen.

De volgende stap is om in samenwerking met partners uit de publieke en private sector in de komende jaren locaties te openen om het concept in de praktijk te laten werken.

Meer weten?

Meer weten over deze case? Neem dan contact op met Petra van Zeeland, partner bij Morgens.

E-mail

vanzeeland@morgens.nl

Send an E-mail

Telefoon

06 - 34925415

Call this number