Cases / Zorg

PGO on Air maakt PGO’s bekend

15-02-2022 4 minuten

Met een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) kun je al je gezondheidsgegevens op één plek vinden. Gegevens vanuit verschillende zorgaanbieders en eigen metingen (zoals je stappen of hartslag). Zo krijg je overzicht van al jouw gezondheidsgegevens en dat geeft inzicht. In het programma PGO on Air kunnen potentiële gebruikers kennismaken met PGO’s en kunnen zorgprofessionals vertrouwd raken met het concept. Morgens is gevraagd om ondersteuning te bieden bij het programma.

MedMij heeft de basis gelegd voor veilige en betrouwbare uitwisseling met PGO’s. Er zijn inmiddels ongeveer dertig PGO’s met een MedMij-label. Toch is er landelijk nog weinig bekendheid met PGO’s. Dit is logisch, aangezien het PGO als innovatie nog zijn plek moet krijgen: voor zowel mensen met of zonder zorgvraag, mantelzorgers, zorgverleners en zorgaanbieders zijn ze een nieuw fenomeen. Men weet over het algemeen nog niet dat er PGO’s zijn, hoe ze werken en hoe het de gezondheid kan bevorderen.

Daarom is Patiëntenfederatie Nederland het meerjarige programma PGO on Air gestart. Het programma heeft als doel mensen te ondersteunen bij het kennen, kiezen, gebruiken en benutten van PGO’s. Kortom: Het breder bekendmaken van PGO’s en PGO-gebruik te stimuleren.

De vraag:

Patiëntenfederatie Nederland heeft Morgens gevraagd te ondersteunen bij verschillende onderdelen van het programma PGO on Air:

 • Het vormen van de PGO-alliantie
  Morgens is gevraagd een opzet te maken voor het aanhaken van een grote groep stakeholders bij het programma. De PGO-alliantie werkt samen met het programma PGO on Air aan het bekender maken van PGO’s.
 • Het inrichten en vormen van het programmamanagement
  Morgens is gevraagd om een goede programmastructuur op te zetten, waarbij oog is voor het realiseren van de doelstellingen, een goede planning & control cyclus, samenwerking binnen het programma en de juiste verantwoording richting de financier (het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
 • Het begeleiden van digitale sessies (via Morgens Online Meetings)
  Periodiek wordt Morgens gevraagd om digitale sessies te begeleiden van het programma.

“In het programma hebben we de slag kunnen maken van schrijven naar doen. We willen altijd het beste resultaat. Als dat betekent dat we onze plannen moeten aanpassen doen we dat. Ik ben trots om daar aan bij te mogen dragen,” aldus Mathijs Kelder, consultant bij Morgens.

De aanpak

Om aan de vraag te kunnen voldoen maakt Morgens gebruik van de expertise op het gebied van project- en programmamanagement. Daarbij zijn er twee duidelijke focuspunten te onderscheiden:

 1. Structuur: Het opzetten van een duidelijke programmastructuur met taken, verantwoordelijkheden en actoren binnen het stakeholderveld.
 2. Cultuur: Morgens heeft ook altijd oog voor de menselijke kant van ontwikkeling. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan de manier van samenwerken en is er een duidelijke lijn in de overleggen die we voeren (dagstart, standup en heidagen per kwartaal).

Het resultaat

Een goedgekeurde subsidieaanvraag voor fase II van het programma PGO on Air
Voor de uitvoering van het programma is er een subsidie aangevraagd en goedgekeurd. Hierin zijn de contouren van het programma geschetst en de doelstellingen, op programmaniveau en de inhoudelijke programmalijnen, vastgesteld.

Een betrokken PGO-alliantie
Voor het breder bekendmaken van PGO’s en het stimuleren van PGO-gebruik, is door het aanjagen van PGO on Air een PGO-alliantie gevormd. Binnen het programma zijn we van mening dat we alleen samen PGO’s bekender kunnen maken en het gebruik ervan bevorderen. De PGO-alliantie bestaat uit ruim zestig patiënten-, branche-, consumenten- en welzijnsorganisaties. Elke partij binnen de alliantie kiest zijn eigen rol en levert op het passende moment, met eigen activiteiten, zijn bijdrage.

Morgens is betrokken geweest bij het vormgeven van de alliantie en de rol die de alliantiepartners hierin kunnen vervullen. Elk kwartaal zijn er alliantiebijeenkomsten en ook binnen verschillende pijlers werken de alliantiepartners samen met het programmateam aan het realiseren van de doelstellingen. Denk daarbij aan het maken van een E-learning of het participeren in een pilot.

Een soepel lopend programma
Om het programma op een goede manier te kunnen sturen en het programma op papier te vertalen naar het realiseren van doelen, is het opgedeeld in een viertal programmalijnen (doelgerichte communicatie, het kiezen van een PGO, PGO vraag en aanbod & PGO kennis en vaardigheden).

Om de programmadoelstellingen te realiseren is een structuur ingericht waarbij de projectleiders de vrijheid hebben om invulling te geven aan de eigen projectdoelstellingen en zo gezamenlijk bijdragen aan de programmadoelstellingen. Op programmaniveau vindt afstemming over risico’s, afhankelijkheden en bijsturing plaats.

Om zowel de inhoudelijke als persoonlijke betrokkenheid en commitment te vergroten zijn wekelijkse dagstarts en een wekelijkse standup ingericht. Ook organiseren we elk kwartaal een dag voor het terugkijken op de afgelopen periode en het vooruitkijken naar de uitdagingen die op ons af komen.

De afstemming met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is periodiek vormgegeven. Elk kwartaal volgt er een voortgangsrapportage die wordt besproken. Daarnaast sluit er ook iemand van het Ministerie van VWS aan tijdens de standup van het programma en vindt er periodiek informeel overleg plaats. Zo is het Ministerie van VWS een echte partner geworden van het programma en zal er nooit een verrassing ontstaan in de keuzes die worden gemaakt in het programma.

In de visie van Morgens is samenwerking van essentieel belang bij het uitvoeren van een programma. Bij het programma PGO on Air zie je dit binnen het programmamanagement, het programmateam, de PGO-alliantie en richting de andere stakeholders. Er ligt veel nadruk op de onderlinge communicatie en er is een grote mate van eigen verantwoordelijkheid binnen het programmateam. We evalueren regulier ons eigen functioneren en wat er beter zou kunnen in het programma. Als het nodig is passen we dit aan.

En hoe nu verder?

Het is aan het programma PGO on Air om de doelstellingen waar te maken: het kennen, kiezen, gebruiken en benutten van PGO’s. Ondertussen kunnen we ook niet meer om PGO’s heen. Digitalisering van de zorg en meer regie voor de zorgconsument zijn speerpunten in het coalitieakkoord. In het akkoord wordt een PGO gezien als hét middel om te komen tot de eigen regie van de patiënt.

Er zijn nog genoeg uitdagingen op dit moment. Zo kunnen nog niet alle instellingen in de zorg aanhaken en zijn er nog flink wat issues op het gebied van gebruiksvriendelijkheid. Voor PGO on Air met ondersteuning van Morgens de schone taak om aan alle burgers in Nederland te laten zien wat wèl kan, de burger te begeleiden in de keuze van het juiste PGO en daarnaast de PGO’s te stimuleren om gebruiksvriendelijker te worden. Met uiteindelijk als doel dat we toe kunnen werken naar de realisatie van het regeerakkoord: “Een goed functionerende persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor patiënten is het einddoel.”

Zo krijgt iedere Nederlander regie op zijn eigen gezondheid. En wie wil dat nou niet?

Meer weten?

Als je vragen hebt over dit artikel of het programma PGO on Air, neem dan contact op met Mathijs Kelder