Cases / Zorg

Met MedMij is de patiënt regisseur van zijn gezondheidsgegevens

15-03-2018 2 minuten

De vraag

Morgens is gevraagd het programmamanagement van MedMij in te richten en uit te voeren, zodat in 2020 elke burger kan beschikken over een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) die gevuld is met relevante gezondheidsgegevens. Naast het uitvoeren van het programmamanagement is Morgens ook gevraagd om inhoudelijk uitvoering te geven aan verschillende projecten.

Morgens is actief betrokken in zowel het programmamanagement van MedMij als in de projecten ‘Financiering’ en ‘Afsprakenstelsel’. Het project ‘Afsprakenstelsel’ is inmiddels afgerond en opgeheven. Vanaf begin 2018 is implementatiemanagement steeds belangrijker geworden en heeft Morgens een actieve rol in het project ‘MedMij-Support’.

Over MedMij

MedMij is een programma dat wordt uitgevoerd door de Patiëntenfederatie, in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Nictiz. Een brede coalitie van partijen in de zorg is betrokken bij MedMij. Uitgangspunt van het programma is om samen met partijen die al initiatieven ontplooid hebben, te komen tot toetsbare eisen, standaarden, afspraken en financieringsmodaliteiten. Zo heeft straks iedereen die dat wil, toegang tot zijn eigen digitale gezondheidsoverzicht in de vorm van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

De aanpak

Morgens vervult op de volgende onderdelen een rol in het MedMij-programma:

  • MedMij heeft in 2018 het MedMij-afsprakenstelsel gepubliceerd. Op deze manier weten alle betrokken partijen dat de uitwisseling van gegevens veilig en betrouwbaar plaatsvindt. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over (informatie)standaarden zodat organisaties niet met elke PGO een nieuwe koppeling hoeven te maken. Morgens heeft zowel een inhoudelijke als een projectmatige bijdrage geleverd aan het afsprakenstelsel.
  • MedMij heeft financiering beschikbaar gesteld voor leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Morgens werkt in het project ‘Financieringsmodaliteiten’ mee aan een stelsel van duurzame financiering voor PGO’s. Om dit stelsel te realiseren, vindt intensieve afstemming plaats met leveranciers, het Ministerie van VWS en zorgverzekeraars.
  • MedMij ondersteunt enthousiaste zorginstellingen bij het realiseren van gegevensontsluiting naar PGO’s. Morgens heeft bijgedragen aan de totstandkoming van een implementatie-aanpak voor het project ‘MedMij-Support’ en levert een bijdrage in het project door ondersteuning te verlenen aan zorginstellingen.
  • Morgens voert het programmamanagement uit: zij zorgt ervoor dat alle projecten verlopen volgens planning en bewaakt de strategische doelstellingen van het programma. Morgens onderhoudt het contact met de stuurgroep en andere belangrijke stakeholders. Tevens vervult Morgens een belangrijke rol in de overdracht van het programma naar de stichting, die eind 2019 gereed moet zijn.
  • Morgens is actief betrokken in zowel het programmamanagement van MedMij als in de projecten ‘Financiering’ en ‘Afsprakenstelsel’. Het project ‘Afsprakenstelsel’ is inmiddels afgerond en opgeheven. Vanaf begin 2018 is implementatiemanagement steeds belangrijker geworden en heeft Morgens een actieve rol in het project ‘MedMij-Support’.

Mark Elstgeest: “MedMij betekent een echte digitale transformatie rond persoonlijke gezondheidsgegevens, met weerbarstige randvoorwaardelijke projecten en een uitdagende veranderopgave. Erg inspirerend om daar vorm en inhoud aan te geven als programmamanager.”

Het resultaat

De randvoorwaarden zijn opgesteld, de financiering voor PGO-leveranciers is beschikbaar, patiënten zijn betrokken, en zorginstellingen en leveranciers weten wat er nodig is om gegevens te delen met PGO’s. Dit betekent dat vanaf 2019 de eerste personen gebruik kunnen maken van een persoonlijke gezondheidsomgeving die gegevens uitwisselt volgens de MedMij-afspraken. In 2020 moet voor iedere Nederlander een PGO beschikbaar zijn en kan elke Nederlander die dat wil, regie voeren over zijn eigen gezondheidsgegevens.

Hierdoor hoeven patiënten bijvoorbeeld niet elke keer opnieuw hun verhaal te vertellen bij een bezoek aan een specialist. Ook kunnen zelfmeetgegevens ingezet worden bij een behandeling , waardoor heel wat bezoeken aan een arts niet meer noodzakelijk zijn.

“MedMij is een langlopend programma met een strategische veranderopgave. Het bijzondere aan dit programma is dat MedMij een enorm positieve maatschappelijke impact heeft. Daarnaast vraagt gegevensuitwisseling in de zorg tussen patiënt en professional om een digitale transformatie. Een verandering op deze schaal is een ongebaand pad. We moeten dan ook samen met elkaar uitvinden wat de beste manier is om dit voor elkaar te krijgen.” aldus Herbert Fetter, consultant bij Morgens en betrokken bij MedMij.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze case of wat onze aanpak bij digitalisering voor jouw organisatie kan betekenen, kun je contact opnemen met Mark Elstgeest, partner bij Morgens.