Cases / Zorg

Herprofilering van een spoedkliniek bij Mentrum

04-12-2020 2 minuten

Mentrum is het zorgmerk van Arkin dat zich inzet voor de behandeling van mensen met een ernstig psychiatrische aandoening, ook wel de EPA doelgroep genoemd. Eén van haar klinieken was van oudsher voor mensen met verslavings- en psychiatrische problemen. Om de kliniek volledig te integreren binnen Mentrum en onderdeel te laten zijn van de crisisketen in Amsterdam, was er een verandering nodig van het profiel van de kliniek. Een herprofilering dus!  Morgens is gevraagd een projectleider te leveren om deze herprofilering te begeleiden.

Mentrum is onderdeel van Arkin en is er voor volwassenen met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA). Dit gaat gepaard met verslaving, verstandelijke beperking of lichamelijke klachten. Deze mensen kunnen bij Mentrum terecht voor een specialistische, intensieve behandeling en voor begeleiding en zorg. Waarbij Mentrum zich niet alleen op de cliënt zelf richt maar ook diens naasten betrekt bij de behandeling.

De vraag:

De wens van Mentrum was om op deze kliniek een herprofilering te bewerkstellingen zodat de kliniek verder kan gaan als spoedopnamekliniek voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening. Er moest een kliniek komen met een helder en herkenbaar cliëntprofiel dat bekend is bij de medewerkers van Mentrum en Arkin, maar ook bij haar verwijzers en cliënten. Deze verandering betekent iets voor de behandelvisie, de manier van werken en de cultuur en samenwerking binnen de verschillende afdelingen.

De aanpak:

We hebben voor dit verandertraject de volgende stappen ondernomen:

 1. Visie: De herprofilering van verslavingskliniek naar spoedopnamekliniek begon met het beschrijven van een passende opnamevisie.
 2. Interne medewerkers: Vanuit deze visie hebben we samen met managers, behandelaren en verpleegkundige teams de vertaling gemaakt naar de eigen afdelingen. We hebben de verandering dus samen met medewerkers vormgegeven. Hierbij is ook een scholingsplan gemaakt en uitgevoerd om medewerkers op te leiden om de EPA-doelgroep op een goede manier te kunnen begeleiden en behandelen. Er zijn ook op regelmatige basis teaminterventies geweest om de juiste cultuur op de afdelingen te krijgen.
 3. Roadshow verwijzers: We hebben alle interne en externe verwijzers bezocht om onze visie en bijbehorende verandering uit te leggen en toe te lichten. Maar ook om problemen en knelpunten als gevolg van deze verandering op te lossen.
 4. Organisatie- en teamontwikkeling: Managers, coördinatoren en teams zijn begeleid bij het maken van een plan voor het realiseren van de nieuwe behandelvisie en bij het uitvoeren daarvan.
 5. Communicatie en branding: We hebben continu gecommuniceerd over de veranderingen en mijlpalen d.m.v. artikelen, documenten, vlogs, video’s en nieuwsbrieven.
 6. Verbouwing: Twee van de vier afdelingen zijn volledig verbouwd tot High Intensive Care (HIC) afdeling
 7. Structuur en processen: De dagelijkse structuur en werkprocessen zijn hervormd zodat er eenheid, ritme en afstemming is binnen de hele kliniek.

Een belangrijke pijler van de herprofilering is de implementatie van de High Intensive Care (HIC) methodiek. Deze manier van werken is leidend in Nederland als het gaat om crisisopnames van EPA-cliënten. Hierbij is het uitgangspunt dat een klinische opname een tijdelijke onderbreking is van een ambulante behandeling. Het doel is om de autonomie van cliënten te herstellen.

Het resultaat:

Door een 1,5 jaar durend veranderprogramma en een verbouwing van negen maanden is de kliniek omgevormd tot spoedopnamekliniek. Resultaten die we behaald hebben zijn:

 • Een herkenbare en gedragen visie op (spoed)opname en behandeling van mensen met een ernstig psychiatrische aandoening.
 • Interne en externe verwijzers zijn bekend en goed geïnformeerd over het nieuwe profiel.
 • De kliniek is een volwaardig onderdeel van de spoedketen in Amsterdam.
 • Een kliniek brede overlegstructuur (o.a. met een dagstart, overdracht en verticale behandelstructuur), waardoor afstemming, voorspelbaarheid en regelmaat heerst.
 • Succesvolle verbouwing en verhuizing.
 • Implementatie van de HIC-methodiek op twee van de vier afdelingen en een plan van aanpak voor de overige 2 afdelingen voor het toepassen van HIC.
 • De introductie van Herstel Ondersteunende Zorg over de hele kliniek met een bijbehorend lange termijn plan voor de verankering hiervan.
 • Vergroten van invloed, daadkracht en eigenaarschap bij medewerkers.

Meer weten?

Als je vragen hebt naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met Frank van Berkel, partner bij Morgens.