Cases / Zorg

Bravis in 2030 brengt de zorg samen

10-09-2020 4 minuten

In het najaar van 2018 is het Bravis ziekenhuis gestart met het traject ‘Ons ziekenhuis van morgen’. In dit traject ontwikkelt Bravis een visie op de medisch specialistische zorg in 2030. Het traject, bestaande uit een drietal fases, leidt tot een nieuwe, gedragen visie en een masterplan om deze visie te realiseren. Morgens heeft Bravis hierbij ondersteund.

Het Bravis ziekenhuis

Het Bravis ziekenhuis werkt vanuit twee locaties, met ruim 2000 medewerkers en 270 artsen. Verdeeld over Roosendaal en Bergen op Zoom beschikt het ziekenhuis over 574 bedden.

De vraag

Het Bravis ziekenhuis heeft de wens om in 2026 een nieuwe ziekenhuislocatie te openen, ter vervanging van de huidige twee locaties. Dit vraagt om na te denken over toekomstige ontwikkelingen, kansen en bedreigingen en inzicht in de zorg in de regio in de komende jaren. Daarbij is de inbreng van medewerkers, artsen, het management en externe betrokkenen essentieel. En, niet onbelangrijk, enthousiasme bij deze groepen om met de visie verder aan de slag te gaan.

Bravis vroeg Morgens om te begeleiden bij het maken van de visie én bij het inzetten van een verandertraject waarin artsen, verpleging, management, overige medewerkers en externe stakeholders inzicht krijgen in wat er de komende jaren gaat veranderen en daar acties op inzetten.

De aanpak

Het traject van ‘Ons ziekenhuis van morgen’ kent een drietal fases met elk een eigen dynamiek en einddoel.

Fase 1

Het doel van fase 1 is tweeledig. Enerzijds het verkrijgen van inzicht in de interne en externe ontwikkelingen. Anderzijds het vergroten van de bewustwording over het de toekomst van de medisch specialistische zorg in West-Brabant alsmede consequenties daarvan voor eigen werk. ‘De week van Ons ziekenhuis van morgen’ vormde de aftrap van deze fase. Met diverse acties en workshops zijn Bravis medewerkers geïnspireerd en geënthousiasmeerd over ‘Ons ziekenhuis van morgen’. Parallel daaraan is een SWOT analyse opgesteld. De analyse geeft de sterktes en zwaktes en externe ontwikkelingen in de vorm van kansen en bedreigingen weer. Aan de hand van deze analyse volgde in juni 2019 een Future Search. De deelnemers, vertegenwoordigers vanuit het ziekenhuis en vanuit de regio, stelden gezamenlijk een drietal scenario’s op. Elk scenario schetst een ander beeld over het zorglandschap in 2030, afhankelijk van de mate waarin ontwikkelingen zich in meer of mindere mate voordoen. Fase 1 is afgesloten met een rapportage waarin alle uitkomsten in zijn samengevat. De drie scenario’s vormen het startpunt van fase 2.

Gedurende het traject organiseerde de regiegroep vele workshops en bijeenkomsten voor zowel Bravis medewerkers, als patiënten, bewoners en andere zorgorganisaties. Liberating Structures helpen om tijdens deze sessies alle deelnemers hun stem te laten  horen. Met als gevolg dat iedereen het gevoel heeft echt een bijdrage te leveren aan de nieuwe visie van het Bravis ziekenhuis.

Fase 2

In deze fase ligt het accent op het kwantificeren van de drie scenario’s: als het zorglandschap er in 2030 op deze manier er uit ziet, wat betekent dit dan voor de zorg die Bravis levert? En wat betekent dit vervolgens voor de kosten, personele inzet, aantal benodigde operaties etc.  De inbreng van vakgroepen was in deze fase extra belangrijk. In verschillende workshops heeft de projectgroep per vakgroep input opgehaald over de ontwikkelingen op het gebied van chronische, electieve, acute en oncologische zorg. Denk hierbij aan veranderingen in het beleid, verschuiving van zorg uit het ziekenhuis en taakherschikking. Per scenario is de mate dat een ontwikkeling zich voordoet verschillend en daarmee ook de uitkomsten.

Vervolgens zijn in een aantal workshops aan de hand van deze kwantitatieve uitwerkingen alle scenario’s doorleefd. Vanuit het perspectief van de patiënt, regio, organisatie en medewerker bespraken de deelnemers de drie scenario’s. Uiteindelijk is hier het leidende scenario uitgekomen: ‘Vooruit naar een krachtige regio’.

Dit scenario is vervolgens vertaald naar basiskeuzes onderverdeeld naar een zestal thema’s en zowel intern als extern getoetst:

  • Patiënt
  • Portfolio
  • Personeel
  • Regionale samenwerking
  • Organisatie
  • Technologie en digitalisering

Een verdere uitwerking van deze thema’s en basiskeuzes vindt plaats in fase 3.

Bravis

Fase 3

In deze laatste fase van het programma zijn verschillende werkgroepen aan de slag gegaan met een uitwerking van de basiskeuzes en de inventarisatie wat er binnen Bravis op welk moment moet veranderen of in gang gezet om het leidende scenario in de komende te jaren te realiseren. Deze uitwerking vormt de basis voor het masterplan dat de visie ondersteunt. Naast de werkgroepen voor de zestal thema’s is er ook gekeken naar de financiële consequenties en is er een eerste aanzet gemaakt voor het eisenpakket voor huisvesting en nieuwbouw. Het visiedocument en het masterplan zijn de uitkomsten van deze fase.

Rode draad

Het enthousiasmeren en inspireren van betrokkenen vormt een rode draad door het gehele traject. In alle fases zijn ambassadeurs uit de gehele organisatie ingezet om onder andere met collega’s het gesprek aan te gaan over de veranderingen en de visie. Talloze (digitale) bijeenkomsten gaven medewerkers, patiënten en andere (zorg)organisaties de mogelijkheid om mee te denken en doen. Patiënten, medewerkers en artsen waren lid van een project- of werkgroep en leerden van en met elkaar op de diverse studiereizen naar zorgorganisaties in binnen- en buitenland.

Het resultaat

Na een traject van bijna 2 jaar is de visie- en het masterplan opgeleverd. Door de aanpak waarbij medewerkers, patiënten en externe stakeholders veelvuldig betrokken zijn weet iedereen wat de stip op de horizon is. En wat zij zelf kunnen en moeten doen om hier de komende jaren naar toe te werken. Diverse betrokken partijen als de OR, de CR, de VAR en het medisch stafbestuur spreken hun waardering uit voor het proces en alle inspanningen die zijn geleverd m.b.t. de totstandkoming van de visie en het masterplan. En daar zijn we trots op!

Begin 2021 start het programma om zowel de nieuwbouw verdere invulling te gaan geven als op projectmatige wijze (verder) aan de slag te gaan met ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld samenwerking, zorg op afstand, PGO’s en continu verbeteren.

Meer weten?

Ben je benieuwd naar onze aanpak op het gebied van visie- en strategievorming in ziekenhuizen? Of wil je doorpraten naar aanleiding van deze case? Neem dan gerust contact met ons op.