Actueel / Zorg

Waardegedreven verbeteren in 2030: 5 belangrijke thema’s

24-02-2022 4 minutenHileen Boosman

Wij gingen met professionals uit verschillende organisaties en diverse functies in gesprek over waardegedreven verbeteren. In een vorige blog spraken we uitgebreid over waardegedreven zorg dashboards. Toen kwam duidelijk naar voren dat er een grote uitdaging zit in het gebruik van dashboards voor kwaliteitsverbetering. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we met uitkomsten en dashboards ook daadwerkelijk waarde gaan creëren voor onze patiënten en cliënten?

Hoe ziet waardegedreven verbeteren eruit in 2030?

Waardegedreven verbeteren gaat over het maximaliseren van patiëntwaarde door de zorg continu te verbeteren. Tijdens de sessie stonden we stil bij de toekomst van waardegedreven verbeteren. We hebben ons verplaatst in het jaartal 2030. Stel dat we nu maximaal inzetten op waardegedreven verbeteren, wat hebben we dan in 2030 bereikt? Wat doen we dan radicaal anders? Hoe ziet het ideale verbeterproces er dan uit? Ontstaan er dan nieuwe functies om het verbeteren te faciliteren? Door het schetsen van een toekomstbeeld geef je richting aan het veranderproces. Als je weet waar je heengaat, kun je gemakkelijker een route uitstippelen om er te komen.

Vang de toekomst in een inspirerend veranderverhaal

Het toekomstbeeld voor waardegedreven verbeteren hebben we vormgegeven via een veranderverhaal. Deze had de vorm van een nieuwjaarspeech; een speech die je in het jaar 2030 houdt waarbij je terugkijkt op wat je allemaal hebt bereikt in de voorgaande jaren.

Een veranderverhaal helpt je om niet te veel te denken in de beperkingen van vandaag. Bovendien stimuleert een inspirerend veranderverhaal om te gaan proberen en leren en geeft het betekenis aan het werk dat je doet en gaat doen. Daarmee is een veranderverhaal een belangrijk startpunt van grootschalige veranderingen.

Deze vijf grote thema’s gaan spelen in de toekomst

In de toekomstbeelden die tijdens de sessie zijn geschetst komen meerdere perspectieven aan bod. Patiënten krijgen een meer prominente rol in het verbeterproces, zorgprofessionals krijgen eenvoudig en eenduidig inzicht in relevante uitkomstinformatie zonder de registratielast te verhogen, en de samenwerking tussen zorgorganisaties worden geïntensiveerd. In de toekomstbeelden komen vijf grote thema’s terug. Die lichten wij hieronder kort toe.

Thema 1: Optimaal ondersteunende systemen

In 2030 wordt waardegedreven verbeteren optimaal ondersteund door fantastische ICT. Data wordt gestructureerd en aan de bron vastgelegd zodat het voor meerdere doelen te gebruiken is; continu verbeteren is één van die doelen. Ook waardegedreven zorg dashboards hebben een grote mate van volwassenheid bereikt. Tijdrovende analyses zijn niet meer nodig. Met één druk op de knop krijg je automatisch inzicht in de belangrijkste verbeterkansen. Hierbij wordt slim gebruik gemaakt van nieuwe technieken bijvoorbeeld op het gebied van Artificial Intelligence (AI). Hiermee kan tijd worden vrijgespeeld voor dat wat er echt toe doet: verbeteren! Dit betekent overigens niet dat we alleen maar meer gaan meten; we beperken het aantal indicatoren in onze waardegedreven zorg dashboards om de dashboards behapbaar te houden voor de gebruikers én om de registratielast beheersbaar te houden.

Thema 2: Verbeteren over de grenzen van de eigen organisatie

Waar verbeteren nu nog vaak iets is wat binnen de muren van een organisatie gebeurt, is het beeld voor 2030 dat dit ketenbreed wordt georganiseerd. Een belangrijk aspect binnen waardegedreven zorg is het kijken naar de ‘full cycle of care’, en met die bril gaan we in 2030 ook naar verbeteren kijken. We gaan waarde creëren voor patiënten door actieve samenwerking met ketenpartijen. Angst om uitkomsten met elkaar uit te wisselen heeft plaats gemaakt voor enthousiasme. Er wordt vaker een kijkje genomen in elkaars keuken. Wat wordt elders beter gedaan? Wat kun je daarvan leren?

Wat ook anders is dan de huidige situatie is dat we duidelijke afspraken hebben over wie de regisseur is van de verbeteringen, en dat we veel beter rekening houden met het effect van ons handelen op andere partijen in de keten. Immers, wat een verbetering is op de ene partij kan ook consequenties hebben op andere plaatsen in de keten.  Zoals één van de deelnemers het mooi zei: “Met de komst van transmurale zorgpaden, gaan we ook transmuraal verbeteren.”

Thema 3: Een sterke rol voor patiënten

Er wordt nu al vaak gesproken over het belang van patiëntparticipatie binnen waardegedreven zorg. In 2030 is patiëntparticipatie binnen verbeteren de norm. Patiënten zijn gelijkwaardige partners in het verbeterproces. Patiënten worden actief meegenomen van start tot einde van het verbeteren.  Hierbij helpt het dat er is geïnvesteerd in toegankelijke waardegedreven zorg dashboards waar patiënten zelf toegang toe hebben.

Thema 4: Een structureel verbeterproces

In 2030 zit waardegedreven verbeteren in het DNA van zorgprofessionals. We zijn vooral heel goed geworden in een vaste ritmiek van verbeteren met regelmatige verbeterbijeenkomsten. Hierin is een brede vertegenwoordiging vanuit het multidisciplinaire team aanwezig, waarbij ook het patiëntperspectief standaard vertegenwoordigd wordt. We zijn echt afgestapt van de plan-do-hope-forget cirkel waar we nu nog wel eens in zitten en kunnen ons niet voorstellen dat we geen PDCA-verbetercyclus zouden hebben. We verbeteren op basis van data en uitkomsten en door beter inzicht kunnen we ook het effect van onze verbeteringen zien in significante verschillen.

Thema 5: enthousiaste en kundige zorgteams

We zien in 2030 dat waardegedreven verbeteren terugkomt in de dagelijkse praktijk van zorgteams. Er is tijd voor vrijgemaakt, mede doordat de administratieve druk is beperkt. Bij de teams zien we duidelijke rollen en verantwoordelijkheden: wie zorgt voor ondersteuning? Hoe worden de resultaten gepresenteerd? Aan wie worden de resultaten gepresenteerd en hoe vaak? Welke consequenties hebben de resultaten? Ook hier zien we dat waardegedreven zorg data en dashboards een natuurlijke plaats hebben ingenomen in het werkproces.

Terug naar het hier en nu: wat kun jij vandaag al doen?

Een veranderverhaal is een verhaal dat richting geeft aan je verandering. Dus stel een veranderverhaal op voor jouw organisatie! We hopen dat deze thema’s je ook inspireren, maar let wel: een verhaalverhaal moet uniek zijn voor jouw eigen organisatie en gaat pas echt leven als het concreet is. Probeer bijvoorbeeld (denkbeeldige) cliënt- of patiëntverhalen erin te verweven, zet een medewerker aan het woord, geef de familie van cliënten een stem. Alles om het verhaal aansprekend te maken voor de medewerkers in jouw organisatie.

Meer weten?

Wil je meer weten over waardegedreven zorg? Neem dan contact op met Hileen Boosman.

Meer lezen?

Lees meer over waardegedreven zorg.

Bekijk alle artikelen
Artikel

Haal meer uit je waardegedreven zorg dashboard: 5 tips

19-10-2021 4 minuten
Lees meer
Onderzoek en publicatie

Whitepaper ‘Waardegedreven organiseren: Veel meer dan uitkomsten!’

15-12-2020 < 1 minuten
Lees meer
Onderzoek en publicatie

Whitepaper ‘Waardegedreven zorg: 5 bouwstenen voor succesvolle adoptie’

29-05-2022 < 1 minuten
Lees meer